kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü         2004/20 E.  ,  2004/20 K.

Davacı           : K.H. 

 Yakınan        : M.K.K.

Mağdurlar     : 1-K.Ş.

                       2-F.G.

                          3-F.D.

                          4-V.E.

                          5-A.U.

                          6-H.İ.

                          7-D.G.

                          8-Y.O.

Sanık             : M.Ö.

                         OLAY             : Çorlu/Tekirdağ 105. Top. A. 3. K/M Top. Tb. Komutanlığı emrinde görevli sanık Top. Er M.Ö.’ün, Temmuz 2000-28.11.2000 tarihleri arasında, aynı Komutanlık emrinde görevli mağdur Top. Er F.G.’ten para istemesi ve mağdurun parasının olmadığını söylemesi üzerine, palaska ile ellerine ikişer kez vurduğu, bir başka gün mağdurun sanığın daha önce kendisinden aldığı parayı istemesi üzerine, yüzüne iki tokat attığı, yine aldığı parayı istemesi yüzünden başka bir gün suratına tokat atıp, ayaklarına tekme ile vurduğu, birkaç gün sonra mağdurdan para istediğinde parasının olmadığını söyleyen mağdura yine iki kez tokat attığı, bir gün yemekhanede bulunduğu sırada yakınındaki masada oturmakta olan Top. Er M.K.K.’e hitaben elinde oynamakta olduğu çakıyı göstererek “Bunu 1979/4’lere hazırlıyorum. Günü geldiğinde herkes görecek. Herkesin hesabını soracağım” demek suretiyle silahlı tehdit suçunu işlediği, batarya deposundan personele istihkakları olan malzemelerin dağıtıldığı sırada, izinsiz atlet alan sanığı şikayet eden mağdur Top. Er F.D.’a palaska ve yumrukla defalarca vurduğu, bir başka gün bordür taşı döşeme çalışması sırasında, yine mağdurun ellerine dört kez sigara değdirdiği, koğuş görevlisi olup olmama konusunda tartıştığı Top. Er K.Ş.’e kızıp, tekme ve tokat vurduğu, nöbetten gelen ve omuzu ağırdığı için viziteye çıkacağını söyleyen Top. Er V.E.’ın dizine iki kez tekme atıp, omzuna yumrukla vurduğu, bir akşam Top. Er K.Ş.’i yanına çağırarak kendisine zengin olduğu hususunda yalan söylediği için, oturduğu yatağın bir yerinden bıçak çıkartarak mağdurun koluna birkaç kez vurup kestiği, kolunu yıkayıp gelen mağdura  “bu da bahşişi” diyerek koluna bıçak ile iki çizik daha attığı, kep yüzünden aralarında tartışma çıkan Top. Er A.U.’a tekme ve palaska ile vurduğu, garajda oturdukları bir gün, ayaklarını yıkamadıklarını söyleyerek Top. Er H.İ. ile D.G.’e palaska ile vurduğu, yemekhane sorumlusu olduğu bir gün, sigara alıp verme yüzünden bir başka erle tartışan Top. Er Y.O.’a tekme ve yumrukla vurduğu, böylece, sanığın müessir fiil, silahlı tehdit suçlarını işlediği ileri sürülerek, mağdur F.G.’e karşı işlediği ileri sürülen ve eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 456/4., (4 kez uygulanmak suretiyle), yakınan M.K.K.’e karşı, eylemine uyan aynı Kanun’un 191/2., mağdur F.D.’a karşı, eylemine uyan aynı Kanun’un 456/4. (2 kez uygulanmak suretiyle), mağdurlar K.Ş. ve V.E.’a karşı eylemine uyan aynı Kanun’un 456/4. (2 kez) mağdur K.Ş.’i bıçakla yaralamaktan eylemine uyan aynı Kanun’un 456/4, 457/1., mağdur A.U., H.İ., D.G. ve Y.O.’a karşı işlediği ileri sürülen ve eylemlerine uyan aynı Kanun’un 456/4. (4 kez) maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle 5.Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın 21.2.2001 gün ve E:2001/67, K:2001/120 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır. 

5. KOLORDU  KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 29.11.2001 gün ve E:2001/841, K:2001/1056 sayıyla; asker kişi sanığın, dosya içinde bulunan Sağlık Kurulu Raporu ile 14.5.2001 tarihinden itibaren askerliğe elverişli olmadığı tespit edilerek terhis edilmesiyle askeri mahkemede yargılanmasını gerektiren ilginin kesildiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Çorlu Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir. 

ÇORLU ASLİYE CEZA MAHKEMESİ: 4.3.2004 gün ve E:2002/22, K:2002/211 sayıyla; sanığın, suç gününde asker kişi olduğu bu nedenle yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Mahkememize gönderilmiştir. 

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Tülay TUĞCU’nun  Başkanlığında, Üyeler; Süleyman ÖZCAN, İhsan AKÇİN, Muvaffak TATAR, Erol KÜÇÜKARSLAN, Hasan DENGİZ, Mehmet Sadık LİMAN'ın katılımlarıyla yapılan 1.7.2004 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’ in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Askeri Yargıtay  Başsavcı  Yardımcısı Derya YAMAN’ın, başvurunun reddine  ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Dosyanın incelenmesinde, adli yargı yerince verilen görevsizlik kararının, duruşmada bulunmayan sanık M.Ö.’e tebliğ edilmediği anlaşılmıştır. 

Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu'nun 9.12.1931 gün ve E:1931/12, K:1931/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur. Böylece, sanığa  tebliğ edilmeyen görevsizlik kararının kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur.           

Açıklanan nedenlerle, Çorlu  Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa'nın 27.maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmektedir. 

SONUÇ         : 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşma-dığından aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 1.7.2004 günü KESİN OLARAK OYBİRLİĞİ   ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA