kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü         2003/59 E.  ,  2003/59 K.

            Davacı                      : K.H. 

            Sanıklar                    : 1-M.G.

                                                 2-Z.A.

                                                 3-M.H.C.

                                                 4-S.G.

                                                 5-Ö.Ç.

                                                 6-V.U.

                                                 7-C.Ç.

                                                 8-D.A.

                                                 9-E.B.

                                               10-M.G.

                                               11-M.Y.

                                               12-Y.Ü.

                                               13-M.K.

                                               14-C.A.

                                               15-A.G.

                                               16-M.N.M.

                                               17-A.H.T.

 

            O L A Y          : GATA İç Hastalıkları Bilim Dalı Başkanlığı emrinde görevli sanık Tbp. Kd. Yzb. M.G., aynı Başkanlık emrinde görevli sivil memur sanık Z.A., aynı Başkanlık emrinde görevli sanıklar Tbp. Kd. Yzb. E.B., Tbp. Yzb. M.G., Tbp. Atğm. M.Y., Atğm. Y.Ü. ile R. ilaç firması temsilcisi sivil kişi sanık M.H.C., eczane sahibi ya da işletmecisi olan diğer sivil kişi sanıklar S.G., Ö.Ç., V.U., C.Ç., D.A.'un, 2000-2001 yılları içinde, Emekli Sandığı sağlık karnesi kullanan bir takım kişileri kandırıp sağlık karnesi ve resimlerini toplayarak, muayene ve tahliller yapılmadan, gerçeğe aykırı olarak Sağlık Kurulu Raporu yerine geçerli olan GATA Endokrinoloji Bölümü Başkanlığında görevli üç öğretim üyesinin imzalarını taşıyan "Daimi İlaç Kullanma Raporlarını" öğretim üyelerinin bilgileri olmaksızın, bu kişilerin diğer öğretim görevlilerinden birinin hastası olduğunu veya yatan hasta olduğunu söyleyerek heyet raporu çıkarttıkları ve bu sahte raporlara dayanılarak sahte reçete tanzim edip Emekli Sandığına fatura ettikleri böylece, müteselsilen resmi evrakta sahtekarlık ve bu suça iştirak etmek, cürüm işlemek için teşekkül meydana getirmek suçlarını işledikleri ileri sürülerek, sanıkların eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 64/1, 342/1, 80, 313/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle Genelkurmay Başkanlığı  Askeri Savcılığı’nın 11.6.2001 gün ve E:2001/52, K: 2001/170 sayılı ve aynı Başkanlık emrinde  görevli sanık Dz. Tbp. Yzb. M.K. ile eczane işletmecisi olan  sivil kişi sanıklar C.A., A.G., M.N.M., A.H.T.'in, 2000-2001 yılları içinde, aynı olay nedeniyle resmi evrakta sahtekarlık suçuna iştirak etmek, cürüm işlemek için teşekkül meydana getirmek suçlarını işledikleri ileri sürülerek, eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 342/1, 64/1, 313/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle aynı Savcılığın 4.7.2002 gün ve E:2002/181, K:2002/253 sayılı iddianameleriyle cezalandırılmaları istemiyle ayrı ayrı kamu davası açılmıştır. 

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 11.11.2002 gün ve E:2002/541,K:2002/360 sayıyla; öncelikle açılan kamu davalarını birleştirerek, yüklenen suçların askeri suçlardan olmaması, asker kişilere karşı işlenmemiş olması nedeniyle yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, verilen karar Askeri Yargıtay 2. Dairesi'nce onanmak suretiyle kesinleşmiş, dava dosyası, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir. 

ANKARA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ: 5.5.2003 gün ve E:2003/158, K:2003/141 sayıyla; yüklenen suçların, asker kişi sanıklar tarafından, askeri mahalde, askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işlendiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek dava dosyası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mahkememize gönderilmiştir. 

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Yalçın ACARGÜN'ün Başkanlığında, Üyeler; Süleyman ÖZCAN, Hamdi Yaver AKTAN, Muvaffak TATAR, Recep SÖZEN, Erdoğan GENEL, Hasan DENGİZ'İn  katılımlarıyla yapılan 17.11.2003 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’ in, davanın çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Turgut SÖNMEZ'in, davanın çözümünün adli yargı yerinin görev alanına girdiğine  ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:         

 USULE İLİŞKİN İNCELEME :

            Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik görülmemiştir. Askeri ve adli yargı yerleri arasında Yasa'nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur. Esasa ilişkin inceleme yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 ESASA İLİŞKİN İNCELEME:

353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu'nun "Askeri Mahkemelerin Görevleri" başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan "Genel Görev" başlıklı 9. maddesinde; "Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler" denilmektedir.         

"Askeri suç" ise, öğretide ve uygulamada;

            a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu'nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

            b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu'nda, kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar, 

            c) Türk Ceza Kanunu'na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalâa edilmektedir.        

Sanıklara yüklenen "resmi evrakta sahtekarlık ve bu suça iştirak etmek, cürüm işlemek için teşekkül meydana getirmek" suçlarının, unsurları ve cezaları Türk Ceza Kanununda düzenlenen ve askeri suç kapsamında bulunmayan suçlardan olduğu açıktır.

 353 sayılı Yasa'nın "Müşterek Suçlar" başlığı altında düzenlenen 12. maddesinde: "askeri mahkemelere ve adliye mahkemelerine tabi kişiler tarafından bir suçun müştereken işlenmesi halinde eğer suç Askeri Ceza Kanununda yazılı bir suç ise sanıkların yargılanmaları askeri mahkemelere; eğer suç Askeri Ceza Kanununda yazılı olmayan bir suç ise adliye mahkemelerine aittir" denmek suretiyle askeri olan suçlar ile askeri olmayan suçlara göre görevli yargı yeri belirlenmektedir. 

            Bu durumda, yüklenen eylemler "askeri suç" kapsamında bulunmadığından 353 sayılı Yasa'nın 12. maddesi hükmü uyarınca sanıkları yargılama görevi adli yargı yerine  aittir. 

Açıklanan nedenlerle, davanın adli yargı yerinde görülmesi ve Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmektedir.  

SONUÇ         : Davanın çözümünde ADLİ yargı yerinin görevli olduğuna, bu nedenle Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 5.5.2003 günlü ve E:2003/158, K:2003/141 sayılı görevsizlik KARARININ kaldırılmasına, 17.11.2003 günü KESİN OLARAK OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 

 

 

Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA