kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü 2003/6 E., 2003/6 K.
 • ASKERİ YASAK BÖLGEDE BALIK AVLAMAK
 • KAMU DAVASI
 • SİVİL KİŞİLERİN ASKERİ YASAK BÖLGEDE BALIK AVLAMALARI

   

 • OLAY : Sivil kişi sanıklar M.B., A.N. ve M.K.K.'ın, 1.8.2000 günü, askeri yasak bölgesinde balık avladıkları, böylece, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'na muhalefet suçunu işledikleri ileri sürülerek, eylemlerine uyan 2565 sayılı Yasa'nın 26/1. maddesi uyarınca cezalandırılmaları istemiyle Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8.11.2000 gün ve E: 2000/880, K: 2000/624 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

  Körfez Asliye Ceza Mahkemesi, suç yeri itibariyle yetkisizlik kararı vermiş, dava dosyası, Gölcük Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir.

  GÖLCÜK ASLİYE CEZA MAHKEMESİ: 20.6.2001 gün ve E: 2001/199, K: 2001/782 sayıyla; sanıklara yüklenen eylemin Askeri Ceza Kanunu'nun 57 ve Türk Ceza Kanunu'nun 135/1. maddelerinde düzenlenen suçu oluşturduğu, bu nedenle yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın temyiz edilmeyerek kesinleşmesi üzerine, dava dosyası, Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ne gönderilmiştir.

  DONANMA KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 14.11.2002 gün ve

  E. 2002/848, K: 2002/577 sayıyla; yüklenen eylemin Askeri Ceza Kanunu'nun 57

  ve Türk Ceza Kanunu'nun 135. maddesinde düzenlenen suçu oluşturabilmesi için, sanığın gizlilik içinde veya hile kullanarak, sınırların güvenlik ve gizliliğini ihlal etme özel kastı ile hareket etmiş olması gerektiği, somut olayda sanığın askeri tesislerin güvenlik ve gizliliğini ihlal etme özel kastının bulunmadığı, böylece Türk Ceza Kanunu'nun 135. maddesinde düzenlenen suçun oluşmadığı, sanıkların amaçlarının avlanmak olduğu, bu nedenle askeri güvenlik bölgesine girip yakalandıkları, bu durumda eylemlerinin 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 26. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu ve yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca, Mahkememize gönderilmiştir.

  İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ali HÜNER'in Başkanlığında, Üyeler; Cengiz ERDOĞAN, Refik DİZDAROĞLU, Keskin KAYLAN, Necmettin ÖZKAN, Mehmet KAPUSUZ, Ahmet ALKIŞ'ın katılımlarıyla yapılan 10.3.2003 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN'in, davanın çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa EKİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Erol DURSUN'un, davanın çözümünün adli yargı yerinin görev alanına girdiğine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

  USULE İLİŞKİN İNCELEME:

  Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik görülmemiştir. Adli ve askeri yargı yerleri arasında Yasa'nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur. Esasa ilişkin inceleme yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

  ESASA İLİŞKİN İNCELEME:

  353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu'nun "Askeri Mahkemelerin Görevleri" başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan "Genel Görev" başlıklı 9. maddesinde; "Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler" denilmektedir.

  "Askeri suç" ise, öğretide ve uygulamada;

  a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu'nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

  b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu'nda, kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar,

  c) Türk Ceza Kanunu'na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalaa edilmektedir.

  Olumsuz görev uyuşmazlığına konu kamu davasında, görevsizlik kararı veren adli yargı yerince, sanıklara yüklenen suçun, 1632 sayılı Yasa'nın 57. maddesi uyarınca "askeri suç" olduğu gerekçesine yer verilmiş ise de; olay kısmında ve askeri mahkemenin görevsizlik kararında belirtildiği gibi, yüklenen eylem 2565 sayılı Yasa kapsamında bulunan "askeri yasak bölgeye girmek"ten ibarettir. Bu suçun da askeri bir suç olmadığı, askeri bir suça da bağlı bulunmadığı kuşkusuzdur.

  Olayda, 353 sayılı Yasa'nın asker olmayan kişilerin askeri mahkemelerde yargılanma koşullarını belirleyen 11. maddesi ve benzer düzenlemenin yer aldığı 1632 sayılı Askeri Ceza Yasası'nın Ek-6. maddesinde yazılı koşulların da bulunmaması nedeni ile davanın adli yargı yerinde çözümlenmesi, bu nedenle Gölcük Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmektedir.

  SONUÇ: Davanın çözümünde ADLİ YARGI yerinin görevli olduğuna, bu nedenle Gölcük Asliye Ceza Mahkemesi'nin 20.6.2001 günlü, E: 2001/199, K: 2001/782 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 10.3.2003 günü KESİN OLARAK OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

   

 •  

   

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA