kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü         2003/27 E.  ,  2003/27 K.

Davacı           : K.H. 

Yakınan        : Ş.O.

Sanık             : M.B.                         

OLAY             : Kağızman 7. Mknz. P. Tug. Komutanlığı emrinde görevli sanık P.Er M.B.'ın, izinde bulunduğu 13.5.2000 günü, Çarşamba İlçesi Türk Telekom binası önünde bulunan telefon kulübesine girerek buradan kız arkadaşına telefon ettiği, konuşma sırasında sinirlenerek almış olduğu alkolün etkisi ile telefon kulübesinin iki adet camını kırdığı, böylece, nas-ı ızrar ve saldırgan sarhoşluk suçlarını işlediği ileri sürülerek, eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 516/3,522,572/1. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 11.7.2000 gün ve E:2000/683, K:2000/312 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır. 

ÇARŞAMBA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ: 31.1.2001 gün  ve  E:2000/393, K:2001/83 sayıyla; asker kişi sanığa yüklenen nas-ı ızrar suçunun Askeri Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlendiği ve askeri suç olduğu, saldırgan sarhoşluk suçunun ise 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kanunu'nun 58 ve 64. maddelerinde düzenlenen suçu oluşturduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, 48. İç  Güvenlik Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne gönderilmiştir. 

            48. İç Güvenlik Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi, sanığın askerlik görevini yaptığı birliği itibariyle yetkisizlik kararı vermiş, dava dosyası, 9. Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ne gönderilmiştir. 

9. PİYADE TÜMEN KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 17.1.2003 gün ve    E:2003/533, K:2003/5 sayıyla; yüklenen eylemlerin askeri suç olmadığı, asker kişiye karşı, askeri mahalde veya askeri hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işlendiğinin de ileri sürülmediği bu nedenle yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın temyiz edilmeyerek kesinleşmesi üzerine, dava dosyası, 9. Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca, Mahkememize gönderilmiştir. 

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ali HÜNER'in Başkanlığında, Üyeler; Cengiz ERDOĞAN, Refik DİZDAROĞLU, Keskin KAYLAN, Necmettin ÖZKAN, Recep SÖZEN, Ahmet ALKIŞ'ın  katılımlarıyla yapılan 23.6.2003 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’ in, davanın çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Haluk ZEYBEL'in, davanın çözümünün adli yargı yerinin görev alanına girdiğine  ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ

USULE İLİŞKİN İNCELEME :

            Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik görülmemiştir. Adli ve askeri yargı yerleri arasında Yasa'nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur. Esasa ilişkin inceleme yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 ESASA İLİŞKİN İNCELEME:

353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu'nun "Askeri Mahkemelerin Görevleri" başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan "Genel Görev" başlıklı 9. maddesinde; "Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler" denilmektedir. 

"Askeri suç" ise, öğretide ve uygulamada;

            a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu'nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

            b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu'nda, kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar, 

            c) Türk Ceza Kanunu'na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalâa edilmektedir. 

            Olumsuz görev uyuşmazlığına konu kamu davasında, görevsizlik kararı veren adli yargı yerince sanığa yüklenen suçların askeri suç oldukları gerekçesine yer verilmiş ise de; Askeri Ceza Kanunu'nun, Yedinci Fasıl'da "seferberlikte insanlar ve mallar aleyhine yapılan cürümler" başlığı altında düzenlenen 125. maddesinde yer alan suçun harp halinde işlenen suçları kapsadığı, sanığa yüklenen, cezaları ve unsurları Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen "nas-ı ızrar ve saldırgan sarhoşluk" suçlarının "askeri suç" kapsamında bulunmadıkları, suçların askeri mahalde veya asker kişiye karşı ya da askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işlenmediği de açıkça ortadadır. 

            Bu durumda; askerlik hizmet ve görevleriyle ilgisi olmayan, asker kişiye karşı veya askeri mahalde işlenmediği saptanan ve askeri bir suça da bağlı bulunmayan "nas-ı ızrar, saldırgan sarhoşluk " suçlarına  ilişkin davanın adli yargı yerinde görülmesi, bu nedenle Çarşamba Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmektedir.     

             SONUÇ         : Davanın çözümünde aDLİ yargı yerinin görevli olduğuna, bu nedenle Çarşamba Asliye Ceza Mahkemesi'nin 31.1.2001 günlü ve E:2000/393, K:2001/83 sayılı görevsizlik KARARININ kaldırılmasına, 23.6.2003 günü KESİN OLARAK OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 

 

 

Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA