kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü 2003/39 E., 2003/39 K.
 • OLAY : Sivil kişi sanık A.A.'nın, 2001 yılı Kasım ayı içerisinde, Kızıltepe köyü Çatalkoru mevkiinde 267 nolu bölme, yeniçakran serisinde 10 adet yakacak vasfındaki meşe palamutunu kestiği ileri sürülerek, eylemine uyan 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 91/2. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 18.3.2002 gün ve E: 2002/199, K: 2002/91 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

  Bergama Sulh Ceza Mahkemesi, sanığın Kızıltepe köyü muhtarı olarak görev yaptığını, köy ihtiyar heyetinin fırtına nedeni ile devrilen palamut ağaçlarının kestirilip pazarlık usulü ile satılarak gelirinin köye gelir kaydedilmesine dair aldığı karara dayanılarak suça konu mevkiden orman idaresinden izin almaksızın palamut ağaçlarını kestirdiğini, böylece yüklenen eylemin görevi ile ilgili olduğunu, bu nedenle 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma izni alınması gerektiğini açıklayarak yargılamanın durdurulmasına karar vermiş, Bergama Kaymakamlığı'nca 27.9.2002 gün ve 2002/45 sayı ile, "soruşturma izni verilmesine" dair karar üzerine, sanık Ahmet Akıllı'nın itirazı sonucunda, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 26.11.2002 gün ve E:2002/295, K: 2002/321 sayı ile, sanığa yüklenen eylem nedeniyle yapılacak soruşturmanın 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 82. ve devamı maddelerinde yazılı soruşturma usulüne tabi olduğunu açıklayarak, Bergama Kaymakamlığı'nca verilen kararın kaldırılmasına ve 6831 sayılı Yasa hükümleri uyarınca kovuşturma yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere dosyanın iadesine karar vermiştir.

  Bergama Sulh Ceza Mahkemesi, sanığın yüklenen eylemi görevi nedeni ile işlediğini açıklayarak hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 251. maddesinin uygulanacağı gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası, Bergama Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir.

  Bergama Asliye Ceza Mahkemesi, Sulh Ceza Mahkemesi'nce soruşturma izni alınmak üzere verilen yargılamanın durdurulmasına dair karar ile İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nin genel hükümlere göre soruşturma yapılması yönünde almış olduğu karar arasında olumsuz görev uyuşmazlığı doğduğunu ileri sürerek, bir karar verilmek üzere 4.4.2003 gün ve 2003/92 esas sayılı müteferrik kararı ile dosyanın Mahkememize gönderilmesine karar vermiş, dava dosyası, Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mahkememize gönderilmiştir.

  İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ali HÜNER'in Başkanlığında, Üyeler; Cengiz ERDOĞAN, Refik DİZDAROĞLU, Keskin KAYLAN, Necmettin ÖZKAN, Recep SÖZEN, Ahmet ALKIŞ'ın katılımlarıyla yapılan 23.6.2003 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN'in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Haluk ZEYBEL'in, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra

  GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

  USULE İLİŞKİN İNCELEME:

  2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi'nin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Yasa'nın 1. maddesinde; Uyuşmazlık Mahkemesi'nin adli, idari ve askeri yerleri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili yüksek mahkeme olduğu belirtilmiş, 14. maddesinde ise; adli, idari ve askeri yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş olması halinde olumsuz görev uyuşmazlığının oluşacağı öngörülmüş, aynı Yasa'nın 27. maddesinde de; Uyuşmazlık Mahkemesi'nin uyuşmazlık çıkarmaya ve görev uyuşmazlıklarına ilişkin istemleri, önce şekil ve süre yönünden inceleyeceği, yöntemine uymayan ve süresi içinde ileri sürülmeyen istekleri reddedeceği kabul edilmiştir.

  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'un 1. maddesinde kanunun amacının, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili merciileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemek olduğu belirtilmekte, 3. maddesinde, soruşturma izni yetkisinin ...... j ) köy ve mahalle muhtarları ..... hakkında ilçelerde kaymakam, merkez ilçede vali tarafından bizzat kullanılacağı düzenlenmiş, 9. maddesinde ise kaymakamlıkça verilen kararlara karşı, yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesince bakılacağı hükmü yer almaktadır.

  1684 sayılı Yasa'nın 1. maddesinde ise, "Umumi Mahkemeler karar hakimleri ve müstantiklerle idare heyetleri vesair kaza selahiyetini haiz makamlar arasında, vazife ve selahiyet sebebiyle hadis olacak ihtilafların halli, Temyiz Mahkemesi Ceza Umumiyesine aittir" hükmü yer almıştır. ( Karar hakimleri 8.6.1936 gün ve 3006 sayılı Yasa, Müstantikler ise 4.6.1995 gün ve 3206 sayılı Yasa ile kaldırılmıştır. ) hükmü düzenlenmiştir.

  İncelenen soruşturma dosyasında, görev yönünden yargı merciileri arasında oluştuğu ileri sürülen uyuşmazlık Sulh Ceza Mahkemesi ile Kaymakamlık kararının ikinci derecede inceleme mercii olan Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındadır.

  Bölge İdare Mahkemesi, 2247 sayılı Yasa'nın 1. maddesinde öngörülen yargı yeri niteliğinde ise de, somut olayda İzmir Bölge İdare Mahkemesi ikinci derecede idari yargı mercii olarak, kendisine açılmış bir davaya bakıp işin esasına ilişkin karar vererek sonuçlandırmak durumunda olmayıp, 4483 sayılı Yasa uyarınca Bergama Kaymakamlığı'nca verilen "soruşturma izni verilmesine" dair kararı ikinci derecede itiraz mercii olarak inceleyip "soruşturma izni verilmesi kararının kaldırılmasına" veya "soruşturma izni verilmesi kararına yapılan itirazın reddine" karar verebilme yetkisine sahiptir. Kısaca, açılmış bir kamu davası ile ilgili olarak değil, hazırlık soruşturması safhasında karar vermiş durumdadır.

  Açıklanan nedenlerle 2247 sayılı Yasa'nın 14. maddesinde belirtilen biçimde oluşmuş olumsuz görev uyuşmazlığı bulunmadığından aynı Yasa'nın 1. ve 27. maddeleri uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesi'nin görev alanı dışında kalan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmektedir.

  SONUÇ : 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından aynı Yasa'nın 1 ve 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 23.6.2003 günü KESİN OLARAK OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

   

 •  

   

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA