kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü         2002/73 E.  ,  2002/74 K.

            Davacı           : K.H.

            Sanık             : Ş.(G.) T.

             O L A Y          : İzmir Dz. Er. Eğt. Tb. Komutanlığı emrinde görevli sanık Dz.Er Ş.(G.) T.'in, izinde bulunduğu 1.4.2000 günü, müstecirliğini ağabeyi Remzi Tecim'in yaptığı bilardo salonunda bulunduğu sırada, mutad denetim yapan Kabataş Emniyet Amirliği'nde görevli polis memurlarına hitaben "siz buraya girip nasıl kontrol yaparsınız, siz kim oluyorsunuz" diyerek görevli memurlara alenen sövdüğü, İlçe Kaymakamına hitaben "size bu emri veren kaymakamın anasını avradını sinkaf ederim" demek suretiyle gıyabında hakarette bulunduğu ileri sürülerek, eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 266/1, 482/1 ve 273. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle Kabataş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 7.4.2000 gün ve E:2000/53, K:2000/31 sayılı iddianamesiyle açılan kamu davasının yargılaması sırasında, sanığın işlediği ileri sürülen eylemleri dosya kapsamından anlaşıldığı üzere, alkollü olduğu sırada ve sarhoşluğun etkisi ile işlediği ileri sürülerek, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 259. maddesi gereğince, Türk Ceza Kanunu'nun 572/1. maddesi uyarınca ayrıca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıştır.

 

KABATAŞ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ: 18.4.2001 gün ve E:2000/36, K:2001/13 sayıyla; sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 482/1 ve 273. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasının, şikayet yokluğu nedeniyle düşürülmesine, Türk Ceza Kanunu'nun 266/1. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasının delil yetersizliğinden beraatine, Türk Ceza Kanunu'nun 572/1. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasında ise asker kişi sanığın, mütecaviz sarhoşluk suçunu işlediği ileri sürüldüğünden, eylemin Askeri Ceza Kanunu'nun 150. maddesinde düzenlenen suçu oluşturacağı gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, 48. İç Güvenlik Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ne gönderilmiştir.

 48. İç Güvenlik Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi, sanığın askerlik görevini yaptığı birliği itibariyle yetkisizlik kararı vermiş, dava dosyası, Güney Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ne gönderilmiştir,

             GÜNEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 19.6.2002 gün ve E:2002/841, K:2002/325 sayıyla; sanığa yüklenen eylemin, askeri suç olmadığı, askeri bir suça bağlı bulunmadığı, asker kişiye karşı, askeri mahalde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işlendiğinin de ileri sürülmediği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın temyiz edilmeyerek kesinleşmesi üzerine, dava dosyası, kendisine gelmekle Kabataş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Mahkememize gönderilmiştir.

 İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ali HÜNER'in Başkanlığında, Üyeler; Cengiz ERDOĞAN, Refik DİZDAROĞLU, Keskin KAYLAN, Necmettin ÖZKAN, Recep SÖZEN, M. Sadık LİMAN'ın  katılımlarıyla yapılan 30.12.2002 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’ in, davanın çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa EKİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Derya YAMAN'ın, davanın çözümünün adli yargı yerinin görev alanına girdiğine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

USULE İLİŞKİN İNCELEME:

            Yapılan incelemede, usule ilişkin işlemlerde 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik görülmemiştir. Adli ve askeri yargı yerleri arasında Yasa'nın 14. maddesinde öngörüldüğü biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur. Esasa ilişkin inceleme yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

             ESASA İLİŞKİN İNCELEME:

353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu'nun "Askeri Mahkemelerin Görevleri" başlığı altında düzenlenen İkinci Bölümünde yer alan "Genel Görev" başlıklı 9. maddesinde; "Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler" denilmektedir.

 "Askeri suç" ise, öğretide ve uygulamada;

            a) Unsurları ve cezalarının tamamı Askeri Ceza Kanunu'nda yazılı olan, başka bir anlatımla, Askeri Ceza Kanunu dışında hiçbir ceza yasası ile cezalandırılmayan suçlar,

            b) Unsurları kısmen Askeri Ceza Kanunu'nda, kısmen diğer ceza yasalarında gösterilen suçlar, 

            c) Türk Ceza Kanunu'na atıf suretiyle askeri suç haline dönüştürülen suçlar, olmak üzere üç grupta mütalâa edilmektedir.     

             Olumsuz görev uyuşmazlığına konu kamu davasında, görevsizlik kararı veren adli yargı yerince sanığa yüklenen suçun, Askeri Ceza Kanunu'nun 150. maddesinde düzenlenen suçu oluşturacağı gerekçesine yer verilmiş ise de, iddianame ve sözlü iddianame içeriğine göre, sanığa yüklenen eylemin subutu halinde unsurları ve cezalarıyla Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiş bulunan "mütecaviz sarhoşluk" suçunu oluşturabileceği anlaşılmaktadır. Bu suçun da askeri suç olmadığı kuşkusuzdur. 

Açıklanan nedenlerle, sanığa yüklenen "mütecaviz sarhoşluk" suçu, askeri suç olmadığından, asker kişiye karşı veya askeri mahalde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işlendiği de ileri sürülmediğinden, açılan kamu davasının adli yargı yerinde görülmesi ve Kabataş Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılması gerekmektedir.

             SONUÇ         : Davanın çözümünde aDLİ yargı yerinin görevli olduğuna, bu nedenle Kabataş Asliye Ceza Mahkemesi'nin 18.4.2001 günlü, E:2000/36, K:2000/13 sayılı görevsizlik KARARININ kaldırılmasına, 30.12.2002 günü KESİN OLARAK OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA