kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü         2011/23 E.  ,  2011/22 K.

 

            Davacı           : K.H.

            Yakınan        : H.B.

            Sanık             : S.B.

 O L A Y          : Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli sanık J. Er S.B.’in, 27.8.2005 günü, saat 15.30 sıralarında 225464 seri numaralı Kaleşnikof Piyade Tüfeğini dolduruş yaparak karakolun nizamiyesine doğru gittiği, burada silahlı nöbetçi olan yakınan J. Er H.B.’ya “kapıyı aç” diye bağırdığı, yakınanın kapıyı açmaması üzerine elindeki silahı yakınana doğrultarak “kapıyı aç” diye tekrar bağırması üzerine nöbetçinin nizamiye kapısını açtığı, sanığın kapıdan çıkarak dışarıda bekleyen ve eşi olduğunu iddia ettiği kadının yanına giderek elinde bulunan silahın namlusunu kadının başına dayadığı, bunun üzerine yaptığının yanlış olduğunu, silahını bırakması gerektiğini söyleyen  Karakol Komutanı J. Kd. Üçvş. B.T.’a, havaya bir el ateş ederek “yaklaşmayın karımı da öldürürüm, size de sıkarım” dediği ve yanındaki kadınla birlikte olay yerinden uzaklaşarak dağlık ormanlık alan istikametine doğru gittiği, 28.8.2005 günü saat 07.00 sıralarında arama faaliyeti yapan jandarma ekibi tarafından bulunduğunda havaya doğru sekiz el ateş ettiği, daha sonra ikna edilerek teslim olduğu, böylece, sanığın üstü tehdit, askeri eşyayı kasten tahrip ve silahla tehdit suçlarını işlediği ileri sürülerek eylemlerine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 82/2, 130/1,2, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106/2. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle Jandarma Genel Komutanlığı Askeri  Savcılığı’nın 5.10.2005 gün ve E:2005/1523, K:2005/533 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır. 

Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Mahkemesi, sanığa yüklenen üstü tehdit ve askeri eşyayı kasten tahrip etmek suçlarına konu eylemlerin Askeri Ceza Kanunu’nun 90. maddesinde düzenlenen “mukavemet” suçunu oluşturacağını açıklayarak, sanığın silahla tehdit ve mukavemet suçları nedeniyle cezalandırılmasına karar vermiş, kararın temyiz edilmesi üzerine, Askeri Yargıtay 4. Dairesi’nce, üste mukavemet suçu nedeniyle verilen mahkumiyet hükmünün onanmasına, silahla tehdit suçundan kurulan hükmün ise göreve yönelik eksik soruşturma yönünden bozulmasına karar verilmiştir.           

            JANDARMA  GENEL  KOMUTANLIĞI  ASKERİ  MAHKEMESİ:  17.3.2010  gün   ve  E:2010/434, K:2010/179 sayıyla, bozma ilamında belirtilen soruşturmayı tamamlayarak sanığın yargılama aşamasında terhis edildiğini saptadıktan sonra, sanığa yüklenen eylemin askeri suç olmaması nedeniyle sanığı yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Osmancık Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir. 

OSMANCIK ASLİYE CEZA MAHKEMESİ: 12.4.2011 gün ve E:2011/97, K:2011/86 sayıyla, iddianamede anlatılan eylemlerin, görevi yaptırmamak için direnme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, silahla tehdit ve Askeri Ceza Kanunu’nun 68. maddesinde düzenlenen suçları oluşturduğu ve suçların bağlantılı olduğunu açıklayarak, yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle yasa yolu açık olmak üzere görevsizlik kararı vermiş, kararın itiraz edilmeden kesinleştiği belirtilmiştir. 

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ahmet AKYALÇIN’ın Başkanlığında, Üyeler; Ali Cengiz ÖZBEK, Ahmet DURU,  Ahmet KARADAVUT, Y. Sezai KARAA, Turgut SÖNMEZ, Haluk ZEYBEL’in, katılımlarıyla yapılan 03.10.2011 günlü toplantısında, Raportör-Hâkim G. Fatma BÜYÜKEREN’in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet BAYHAN ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Birol DİNLER’in, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 

Dosyanın incelenmesinde, adli yargı yerince verilen görevsizlik kararının yasa yolu açık olmak üzere verildiği anlaşılmıştır. 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 34. maddesi 2. fıkrasında, “Kararlarda, başvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekilleri belirtilir” denilmiş, 223. maddesinin 10. fıkrasında, “Adli yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik kararı kanun yolu bakımından hüküm sayılır” düzenlemesi yer almıştır. 

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’un “Olumsuz görev uyuşmazlığı” başlığı altında düzenlenen 14. maddesinde, “Olumsuz görev uyuşmazlığının bulunduğunun ileri sürülebilmesi için adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekir” denilmektedir. 

Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Yasa’nın 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri dışında ayrıca, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu'nun 9.12.1931 gün ve E:1931/12, K:1931/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur. Böylece, başvuracağı  kanun  yolu,  süresi,  mercii  yasaya uygun olarak gösterilmeyen kararın kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur. Bu nedenle, sanığa yukarıda açıklanan haklarını belirtir nitelikte tebligat yapılarak temyiz süresinin beklenmesi, görevsizlik kararı kesinleştikten sonra dosyanın Mahkememize gönderilmesi gerekmektedir. 

Açıklanan nedenlerle, Osmancık Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmiştir. 

SONUÇ : 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşma-dığından aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 03.10.2011 günü  OYBİRLİĞİ  İLE  KESİN OLARAK karar verildi.

 

 

 

Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA