kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

3. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2011/5494

KARAR NO  : 2011/14232 

KONU            : Hükümdeki Yazı ve Hesap Hataları… (6100 S. HMK 304. maddesi.)

 

Dava dilekçesinde muris O...Y…. Noterliğinin 13.12.2005 tarih ve 6921 nolu vasiyetnamesinin ehliyetsizlik nedeniyle iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davada, muris O...Y… Noterliğinin 13.12.2005 tarih 6921 nolu vasiyetnamesinin fiil ehliyeti bulunmadığı nedeniyle iptali istenilmiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm, süresinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

HUMK.’nun 459. maddesine göre; “İki tarafın isim ve sıfat ve neticei iddialarına müteallik hataları ve esas hükümdeki hesap hataları kendilerinin istîmaından sonra mahkeme tarafından tashih olunur. Tashih olunan cihet hüküm üzerine yazılır.” Yine 6100 sayılı HMK’nun 304. maddesinde de; “(1) Hükümdeki yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hatalar, mahkemece resen veya taraflardan birinin talebi üzerine düzeltilebilir. Hüküm tebliğ edilmişse hâkim, tarafları dinlemeden hatayı düzeltemez. Davet üzerine taraflar gelmezse, dosya üzerinde inceleme yapılarak karar verilebilir.

(2) Tashih kararı verildiği takdirde, düzeltilen hususlarla ilgili karar, mahkemede bulunan nüshalar ile verilmiş olan suretlerin altına veya bunlara eklenecek ayrı bir kâğıda yazılır, imzalanır ve mühürlenir.”

Somut olayda, dava sırasında ölen ve davaya dahil edilen M… mirasçılarının karar başlığında gösterilmemesi doğru değil ise de; yukarıda açıklanan yasal düzenleme gereğince mahallinde her zaman düzeltilmesi mümkün olmakla bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA,    03.10.2011 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA