kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

3. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2011/13202

KARAR NO  : 2011/14736 

KONU            : Dava Dilekçesinin Zorunlu Unsurları, Dava Değerinin Belirli Olması Gerektiği… (6100 S. HMK 119, 31. maddeleri.)

 

Dava dilekçesinde 29.600 lira paranın 36 senelik faizi ile birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın mahiyeti ve değeri itibari ile mahkemenin görevsizliği cihetine gidilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi  içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davacı dilekçesinde; davalı P… Bakım Yardım Sandığının organize ettiği arsa satışı nedeniyle, 36 yıl önce, S… Seyirci Çiftliği'ndeki  300 m2 arsa için 29.600 TL ödediğini;  davalı tarafça, arsa yerine  kendisine  2,5 daire  kat irtifakı  tapusu  verildiğini, bu yönde bir  talebinin olmadığını; anlaşmanın esasının  300 m2 arsa tapusu üzerine olduğundan anlaşmayı  yerine  getirmeyen davalıdan; 29.600 liranın 36 senelik faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde; yetki ve zamanaşımı itirazında bulunmuş, esası hakkında da; davacının diğer  sandık üyeleri gibi  hissesine düşen arsa  bedelini ödeyerek  arsaya ortak olduğunu; arsaların yeri, 1977 yılında toplu konut alanı  ilan edildiğinden, üyelere kat irifakı tapusu verildiğini savunarak; mesnetsiz  davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; "Davacı 300 m2 arsa bedeli olarak 36 yıl önce  ödediğini iddia ettiği 29.600 TL'nin 36 yıllık faizi ile birlikte  davalıdan tahsili  talebi ile davalı  aleyhine  mahkememize işbu alacak davasını açmış ise de; davanın değeri itibarı ile HUMK'nun 8.maddesi gereğince davaya bakma görevinin  mahkememizin görevi alanı dışında  Asliye Hukuk Mahkemesinin görev alanı içerisinde kalmaktadır, gerekçesiyle" mahkemenin  görevsizliği cihetine gidilmiş, hüküm davacı tarafından süresinde temyiz edilmiştir.      

Dava dilekçesinin neleri içereceği HUMK'nun 179.maddesinde (6100 sayılı H.M.Kanununda 119.maddesi) gösterilmiştir. Bu madde hükmüne göre, davadaki istem dava dilekçesinde açıkça gösterilmelidir. Zira, davacının dilekçesinde talep ettiği 29.600 lira paranın;  dava tarihindeki TL değeri mi, yoksa 36 yıl önceki (paradan 6 sıfır atılmadan önceki) TL değeri mi olduğu hususu anlaşılamamaktadır. HUMK'nun 75/2.maddesi (6100 sayılı H.M.K. md.31). Hakim, uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı durumlarda, maddi veya hukuki açıdan belirsiz  yahut çelişkili gördüğü hususlar hakkında, taraflara açıklama yaptırabilir; soru sorabilir; delil gösterilmesini isteyebilir, hükmünü amirdir. O halde, mahkemece; istenilen miktarın ne olduğu davacı taraftan sorulup saptanmalı, müddeabihin miktarı  tam olarak  belirlendikten sonra, HUMK'nun 8.maddesi gereğince, mahkemenin görevli olup olmadığı hususunda bir karar verilmelidir.

Yanılgılı değerlendirme  ve eksik inceleme sonucu, yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmiş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.    

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 04.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.                            

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA