kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

3. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2011/14113

KARAR NO  : 2011/14789 

KONU            : ALACAK DAVASI, ISLAH KONUSUNDA KARAR VERİLMEMESİ… (6100 S. HMK 297. maddesi)

 

 

Dava dilekçesinde 1.500,00 TL ıslahla 5.000,00 TL maddi tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.                                                                 

Temyiz isteminin süresi  içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Dava, davacının park halindeki kamyoneti üzerine davalıların sürücüsü ve işleteni olduğu kamyonun yük boşaltırken devrilmesi sonucu araçta oluşan 1.000,00 TL değer kaybı ile 500,00 TL kazanç kaybının tazmini istemine ilişkindir.

Alınan bilirkişi raporu ile davacının aracının değer kaybı 3.500,00 TL, 25 gün çalışamaması nedeniyle uğranılan kazanç kaybı 2.500,00 TL belirlenmiştir. Davacı harcını yatırmış olduğu 31.03.2011 tarihli dilekçesiyle fazlaya ilişkin hakkını saklı tuttuğu maddi zararını bilirkişi raporunda belirlenen miktar üzerinden ıslah etmiştir.

Mahkemece, ıslah edilen kısım dikkate alınmadan 1.000,00 TL değer kaybı ile 500,00 TL kazanç kaybı hüküm altına alınmıştır.

6100 Sayılı HMK'nun 297.maddesi (HUMK.nun 388/4) gereğince, gerekçeli kararın hüküm fıkrası bölümünde; gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, istek  sonuçlarından her biri hakkında verilen hükümle taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların el verdiği ölçüde sıra numarası altında birer birer, açık, kuşku ve duraksama yaratmayacak biçimde gösterilmesi gerekir. (md.388/son)

Yerel mahkemece, ıslah dilekçe ile istenilen tazminat tutarları konusunda bir karar verilmemiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 05.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA