kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

3. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2011/14703

KARAR NO  : 2011/14796 

KONU            : MADDİ TAZMİNAT, TALEPLE BAĞLILIK… (6100 S. HMK 26. maddesi.)

 

Dava dilekçesinde 2.500,00 TL maddi tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı  tarafından temyiz edilmiştir.                                                                

Temyiz isteminin süresi  içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Dava, davacının park halindeki aracının üzerine davalıya ait reklam tabelasının düşmesi nedeniyle uğranılan araç hasarı istemine ilişkindir.

Davacı dava dilekçesinde aracın değer kaybını istememiştir. Mahkemece, 18.04.2011 tarihli bilirkişi raporuna göre belirlenen 1.220,00 TL araç hasarı ile 400,00 TL değer kaybı toplamı 1.620,00 TL maddi tazminatın kabulüne karar verilmiştir.

Mahkeme 6100 sayılı HMK 26.maddesine (HUMK 74) göre tarafların talep sonuçları ile bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Şu durumda değer kaybı istenmediği halde hüküm altına alınması bu ilkeye aykırı bulunduğundan bozmayı gerektirmiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 05.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.                                                

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA