kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO       : 2011/11861

KARAR NO  : 2011/16956 

KONU            : ELATMANIN ÖNLENMESİ, DAVADAN FERAGAT… (6100 S. HMK 311. maddesi)

 

Dava dilekçesinde suya vaki elatmanın önlenmesi istenilmiştir. Islah dilekçesi ile de; sözleşme gereği verilecek hükmün ayrıca 868 parsel sayılı taşınmazın tapu kayıtlarındaki beyanlar hanesine şerh edilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.     

Temyiz isteminin süresi  içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Taraflar arasında görülen suya vaki elatmanın önlenmesi davasında; mahkemece verilen davanın kabulüne ilişkin hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiş ise de; davacının karardan sonra verdiği 28.04.2011 tarihli dilekçesi ile, ıslah dilekçesinde belirtilmiş olan “Kararın tapuya şerh edilmesi yönündeki” talebinden feragat ettiği anlaşılmıştır.

HUMK'nun 95.maddesine (6100 sayılı Kanunun 311.maddesine) göre; davadan feragat kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur. Ancak, bu aşamada feragat hakkında  bir karar verme yetkisi mahkemeye ait bulunduğundan, mahkemece vaki feragat hakkında bir karar verilmek üzere  kararın bozulması gerekmiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, şimdilik diğer hususların incelenmesine mahal olmadığına ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine,  01.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.                       

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA