kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

4. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2011/11076

KARAR NO  : 2011/11468 

KONU            : Yetki İtirazı… (6100 s. HMK  19. md.)

 

Davacı B… vekili Avukat A… tarafından, davalı U… ve diğerleri aleyhine 19/10/2010 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; U….ve A… hakkında açılan tazminat davasında mahkemenin yetkisizliğine, davalı İçişleri Bakanlığı aleyhine açılan tazminat davasında bu davalı yönünden mahkemenin görevsizliğine, idari yargının görevli olması nedeniyle davanın yargı yolu bakımından reddine dair verilen 09/12/2010 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere göre davalı İçişleri Bakanlığı ve U… yönelik temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davalı A… yönelik temyiz itirazlarına gelince:

Dava, haksız eylem nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davalı İçişleri Bakanlığı hakkındaki davanın yargı yolu bakımından reddine, davalılar U… ve A… hakkındaki davada mahkemenin yetkisizliğine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası'nın 187/2. maddesi gereğince, kamu düzenine ilişkin olmayan konularda yetki itirazı, ilk itiraz olarak esasa yanıt süresi içinde ileri sürülebilir. Yetkinin kamu düzenine ilişkin olmadığı durumlarda, mahkeme yetkili olup olmadığına kendiliğinden karar veremez.

Yine, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 19. maddesine göre ; "Yetkinin kesin olmadığı davalarda yetki itirazının, cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerekir....." Yerel mahkemece davalı A… yönünden yetki itirazında bulunulmadığı halde anılan davalı yönünden de yetkisizlik kararı verilmesi doğru değildir. Karar bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) sayılı bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA; öteki temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 01/11/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Başkan                         Üye                            Üye                     Üye                     Üye

 

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA