kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

4. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2011/12662

KARAR NO  : 2011/11835

KONU            : Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararları (6100 s. HMK 331/2 md.)

 

             Davacı M… ve diğerleri vekili Avukat B… tarafından, davalı İ… ve H… aleyhine  11/09/2009  gününde verilen dilekçe ile destekten yoksun kalma ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; görevsizliğe  dair verilen 23/05/2011 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı H… tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları  reddedilmelidir.

            2-Diğer temyiz itirazlarına gelince:

            Dava, adam öldürme eylemine dayalı maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Mahkemece, görevsizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı H…  vekili tarafından temyiz olunmuştur.

            6100 sayılı HMK, aynı yasanın 451. maddesi uyarınca 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanun 450. maddesi ile 1086 sayılı HUMK'yı yürürlükten kaldırmıştır. Yine  6100 sayılı HMK'nun 448. maddesi uyarınca kanunun derhal uygulanacağı düzenlenmiştir. Anlatılanlar doğrutusunda, temyiz aşamasında olan ve kesinleşmemiş eldeki dosyada verilen kararla ilgili olarak da 6100 sayılı HMK'nin hükümlerinin uygulanması gerekir. 6100 sayılı HMK'nin 331/2. maddesinde "Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi hâlinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkûm eder." şeklinde düzenlemenin yer aldığı görülmüştür. Bu düzenleme dikkate alındığında görevsizlik kararında vekalet ücretine hükmedilemez. Bu nedenle mahkemenin vekalet ücretine karar vermiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Ne var ki, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden HUMK'nun 370/2 maddesi gereğince kararın düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.

            SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda (2) sayılı bentte gösterilen nedenle hüküm fıkrasının (3) numaralı bendinin karardan çıkarılmasına, hükmün (2) numaralı bendinde yer alan "harç ve mahkeme masraflarının" ifadesinin silinerek yerine "yargılama giderlerinin" ifadesinin yazılmasına, diğer temyiz itirazlarının ise (1) sayılı bentte açıklanan nedenlerle reddi ile kararın bu düzeltilmiş biçiminin ONANMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 14.11.2011 gününde oybirliiğiyle karar verildi.

     Başkan                         Üye                                Üye                        Üye                   Üye

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA