kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

7. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2011/6690

KARAR NO  : 2011/7790   

KONU            : Dernek Aleyhine Açılan Davalarda Yetki (6100 s. HMK 14. md)

 

            Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı A…Şubesi tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

            Dava, dernek üyesi tarafından açılan dernek şubesi genel kurul kararının iptali istemine ilişkindir.

            Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş ise de oluşturulan hüküm yasal düzenlemelere uygun düşmemiştir.

            Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan HUMK'nun 17 inci (6100 sayılı HMK 14 ) maddesi hükmünde derneklerin kendi işlerine ilişkin olmak üzere üyeleri aleyhine ve üyenin bu sıfatla dernek aleyhine açacakları davaların derneğin yerleşim yeri sayılan yer mahkemesinde bakılacağı açıklanmıştır. Bu yetki kesin yetki olup, kamu düzenine ilişkindir ve mahkemece yargılamanın her aşamasında re'sen gözönüne alınması gerekir. Derneklerin yerleşim yerinin dernek merkezinin bulunduğu yer olduğu kuşkusuzdur.

            Dosya içeriğine göre davalı derneğin merkezinin Ankara ili olduğu anlaşılmaktadır.

            Hal böyle olunca mahkemece yetkisizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilerek esas yönünden karar verilmesi isabetsiz, davalı derneğin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün  BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı derneğin sair temyiz itirazlarının  şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde ilgilisine iadesine, 08.12.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan                       Üye         Üye       Üye        Üye

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA