kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

7. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2011/4241

KARAR NO  : 2011/7811   

KONU            : Hüküm Fıkrasının Açık ve İnfaza Elverişli Olması Gerektiği (6100 s. HMK 297/2. md.)

 

            Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı E…ve arkadaşları ile dahili davalılar B… ve arkadaşları tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

            1-Dava, taşınmaz üzerinde bulunan muhdesatların aidiyetinin tespitine ilişkindir.

            İddia ve savunmaya, duruşma tutanaklarına yansıyan bilgi ve belgelere, bu yolla saptanan dava niteliğine ve özellikle iddia ve savunmanın kıymetlendirilmesi yönünden bilgisine başvurulan ve hükme dayanak yapılan uzman bilirkişi raporunun niteliği, içeriği ve dosya kapsamında toplanıp değerlendirilen delillere, delillerin takdir, tahlil ve tartışımına ilişkin hükümde gösterilen gerekçelere göre davalı Ercan Yılmaz ve arkadaşlarının yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının REDDİNE,

            2-Mahkemece davanın kısmen kabulüne, davaya konu edilen ve yaşları cinsleri belirtilmeden bir kısım ağaçların davacıya aidiyetine karar verilmiş ise de,  ağaçlar yönünden verilen hüküm yetersiz ve infazda kuşku yaratacak niteliktedir. HUMK.'nun 388/son ve 389.maddeleri (6100 sayılı HMUK'nun 297/2) hükmüne göre, hüküm fıkrasında istek sonuçlarının her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların mümkünse sıra numarası altında birer birer, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi, infaza elverişli biçimde hüküm kurulması zorunludur. Mahkemece hüküm yerinde yalnızca ağaçlardan bahsedilmiş bunların cinsi, yaşları ve ayırıcı özellikleri belirtilmemesi infazda kuşku ve tereddüt yaratacak nitelikte olduğundan usule uygun değildir.

            Mahkemece bu olgu gözardı edilerek yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz, davalıların temyiz itirazı bu nedenlerle yerinde ise de yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirmediğinden hüküm yerinin 1. fıkrasından "...parsellerdeki ağaçların..." sözlerinin çıkartılmasına, yerine "...300 adet 30 yaşında kiraz, 100 adet 30-35 yaşında ceviz, 3 adet 30 yaşında kayısı, 3 adet 30 yaşında fıstık, 12 adet 5-6 yaşında zeytin ağaçlarının..." söz ve rakamlarının yazılmasına, hükmün düzeltilen bu şekli ile ONANMASINA, hüküm düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde  davalılara iadesine, 08.12.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.      

 

Başkan                      Üye       Üye        Üye        Üye

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA