kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

7. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2011/3738

KARAR NO  : 2011/5974   

KONU            : Mirasçılık Belgesi İstemi, Taleple Bağlılık İlkesi (6100 S. HMK 24. md)

 

            Hasımsız olarak görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı Hazine tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

            Dava, mirasçılık belgesinin verilmesi istemine ilişkindir.

            Davacı Hazine tarafından miras bırakan H… mirasçısı olmadığı gerekçesiyle Hazine'nin mirasçılığına karar verilmesi istemi ile açılan davada mahkemece başka mirasçılar olduğundan bahisle davanın reddine karar verilmiş ise de verilen karar usul ve yasaya uygun düşmemiştir.

            HUMK.nun 73 ve yeni 6100 sayılı HUMK.nun 24. maddesi hükmüne göre hâkim, iki taraftan birinin talebi olmaksızın, kendiliğinden bir davayı inceleyemez ve karara bağlayamaz. Kural olarak mahkemenin istek olmaksızın bir davayı inceleyip karara bağlaması olanak dışıdır. Davacı tarafından mirasçılık belgesi istemi ile dava açılmış,  mahkemece 17.06.2010 günü düzenlenen tensip zaptında duruşmanın 15.09.2010 gününe bırakılmış olmasına rağmen talep olmadan ve duruşma yapılmadan 05.07.2010 günü gerekçeli karar yazıldığı anlaşılmıştır.

            O halde mahkemece yukarıdaki hukuki olgular dikkate alınarak davacının usulüne uygun çağrılarak yargılamanın duruşmalı yapılması, basit  yargılama  usulüne  göre  yürütülerek sonuçlandırılması gerekirken, duruşma yapılmadan yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz, davacı Hazine'nin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 13.10.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

           

Başkan                      Üye       Üye     Üye     Üye

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA