kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

8. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2011/793

KARAR NO  : 2011/4779   

KONU            : Boşanma, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Hükümdeki Maddi Hatalar (6100 S. HMK 370/2. md)

                                        

 

G… ile S… aralarındaki alacak davasının reddine dair Ankara 6.Aile Mahkemesinden verilen 20.09.2010 gün ve 1263/1073 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla dosya incelendi gereği düşünüldü:

Davacı vekili, vekil edeni ile davalının evlilik birliği içerisinde edindikleri malların belirlenecek bedellerinin yarı oranındaki miktarının dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkiline ödenmesine karar verilmesini istemiş, yargılamanın devamında delillerin bir bölümü toplandıktan sonra davacı tarafından 7.9.2010 tarihli kimlik tespiti yapılarak düzenlenmiş davadan feragat isteğini içeren dilekçe nedeniyle; mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hükmün harçlara ilişkin bölümü bakımından davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, dava dilekçesinde dava değerini 50.000 TL olarak göstermiş, mahkemece 15.60 TL başvurma harcı ile beraber dava değeri üzerinden hesaplanan 675,00 TL nispi harç da tahsil edilmiştir. 492 sayılı Harçlar Kanununun 22. maddesi ve aynı Kanunda belirtilen 1 nolu harçlar tarifesi uyarınca davadan feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmesi halinde alınması gereken maktu karar ve ilam harcına 2/3 oranında hükmedilmesi gerektiği ve aynı Kanunun 31. maddesinde ise peşin alınan karar ve ilam harcının işin hitamında ödenmesi gerekenden fazla olduğu anlaşıldığı takdirde fazla olan kısmın istek üzerine geri verileceği hükme bağlanmıştır. Bu nedenle, mahkemece, alınması gereken 17.15 TL maktu harçtan peşin alınan 15.60 TL' nin mahsubu ile bakiye 1.55 TL harcın davacıdan alınmasına karar verilmiş olması doğru değil ise de, bu yanlışlık yargılamanın tekrarını gerektirmediğinden (6100  sayılı HMK.m. 370/2) hüküm fıkrasının 3. bendinde yer alan  "Harçlar Yasası uyarınca alınması lazım gelen 17.15 TL maktu harçtan peşin alınan 15.60 TL harcın mahsubu ile bakiye 1.55 TL harcın davacıdan alınarak Hazineye gelir kaydına" cümlesinin hükümden çıkarılmasına, yerine "Peşin alınan 675,00 TL  harçtan 492  sayılı  Harçlar Yasasının 22 ve  31.maddeleri de gözönünde bulundurularak 11,43 TL maktu  harcın mahsubu   ile   bakiye  663.57  TL  harcın   davacıya  iadesine"  sözlerinin  yazılarak  davacı  vekilinin  temyiz itirazlarının bu bakımdan kabulü ile hükmün DÜZELTİLMİŞ BU ŞEKLİ İLE ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 17,15 TL peşin harcın onama harcına mahsubu ile kalan 1,25 TL'nin temyiz eden davacıdan alınmasına 03.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan                        Üye                         Üye                           Üye                         Üye 

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA