kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

10.Hukuk Dairesi

Esas                   Karar

2010/3265          2011/12791

KONU: İş Kazası, Sigorta Yardımlarının Tahsili, Maddi Hataların Düzeltilmesi, Karşı Tarafın Rızası… (6100 s. HMK 124/3. md)

 

Dava, iş kazası geçirerek sürekli iş göremez durumuna giren sigortalıya yapılan sosyal sigorta yardımlarının tahsili istemine ilişkindir.

 

Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.

 

Hükmün davacı Kurum Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine,temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

 

Kurum tarafından sigortalının geçirdiği iş kazası nedeniyle yapılan sosyal sigorta yardımlarının işveren sıfatıyla … Beyaz Eşya San AŞ aleyhine dava açıldıktan sonra, 10/11/2009 tarihli dilekçeyle, davalı isminin … Metal San Tic AŞ'' olarak düzeltilmesi üzerine mahkeme tarafından, ıslahla davanın taraflarının değiştirilememesine dayalı olarak davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

 

Dava dilekçesinin … Beyaz Eşya San AŞ aleyhine açıldıktan sonra, dilekçe ile davalı ünvanındaki maddi hata niteliğindeki yanlışlığın fark edilerek '' … Metal San Tic AŞ'' olarak düzeltilmesi, davanın ıslahı niteliğinde kabul edilemez.Nitekim temyiz incelemesi sırasında yürürlüğe giren, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 124/3. Maddesinde de, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebinin, karşı tarafın rızası aranmaksızın hakim tarafından kabul edileceği düzenlemesini öngörmektedir.

 

Mahkemece, Ticaret Sicil Memurluğu'ndan … AŞ'' nin ticari ünvan ve kapsamı tespit edilerek, sonucuna göre taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz ardı edilerek eksik araştırma ve inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

 

              O halde, davacı Avukatının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

 

             S O N U Ç:Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 29/09/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

       Başkan                         Üye                   Üye                     Üye                       Üye

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA