kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

10.Hukuk Dairesi

Esas               Karar

2010/1051      2011/13101

KONU: Trafik Kazası Sonucu Rücuan Tazminat, Karayolları Garanti Fonu, Hükmün Zorunlu Unsurları…(6100 s. HMK 297/b md)

 

Dava, Kurum sigortalısının 29.09.2003 tarihinde oluşan trafik-iş kazası sonucunda yaralanması nedeniyle yapılan tedavi giderleri ve ödenen geçici işgöremezlik ödeneklerinin kusurlu araç sürücüsü ile Türkiye Reasürans Şirketler Birliği’nden rücuan tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne  karar vermiştir.

Hükmün, davalılardan Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler  Birliği Karayolları Garanti Fonu Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi  … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297/b maddesinde tanımlanan unsurları taşıması ve  “tarafların ve davaya katılanların … varsa kanunî temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri” yönündeki hükümlerinin kararın yazımında  dikkate alınması gerekir. Davalılardan Karayolları Garanti Fonu vekilinin adının karar başlığına yazılmamış olması, usul ve yasaya aykırıdır.

2-Davalılardan Karayolları Trafik Garanti Fonu’nun sorumluluğu, kaza tarihini kapsar geçerli bir zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesinin bulunmaması durumunda mümkün olup; anılan davalı tarafından davaya konu trafik kazasına karışan … plakalı aracın, kaza tarihini kapsar sigorta poliçesinin bulunduğu iddiası araştırılarak, sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemiş olması, isabetsiz bulunmuştur.

3- Kabule göre de, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98,99 ve 108. maddeleri ile 03.05.1997 gün ve 22978 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Garanti Fonu Yönetmeliğinin 12, 13 ve 14. maddelerinde yazılı şekilde sigorta şirketine başvurulduğu halde gerekli ödeme yapılmamışsa başvuru tarihinden itibaren 8 işgünü geçtikten sonra sigorta şirketinin temerrüde düştüğünün kabulü gerekir. Gerekli    belgeler    ibraz edilmeksizin başvuruda bulunulmuş veya hiç müracaat edilmemişse sigorta şirketinin temerrüdünden bahsedilemez. Somut olayda; davalılardan Karayolları Trafik Garanti Fonu yönünden, faiz başlangıcı olarak,  temerrüt tarihine 8 işgünü eklendikten sonraki tarihin esas alınması gerektiğinin gözetilmemiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davalılardan Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler  Birliği Karayolları Garanti Fonu vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 04.10.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

       Başkan                          Üye                       Üye                Üye                   Üye

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA