kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

10.Hukuk Dairesi

Esas                   Karar

2011/12755        2011/13319

KONU: Hizmet Tespiti, Dava Dilekçesinde Taraf İsminin Yanlış Yazılması… (6100 s. HMK 124/4. md)

 

Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, bozmaya uyularak ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, davalı işveren ve davalı Kurum avukatları tarafından temyiz edilmesi üzerine,temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Davacı davalıya ait işyerinde 1/8/1998-8/8/2008 tarihleri arasında sürekli çalıştığının tespitini istemiş olup, mahkemece, davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar, 1/8/1998-6/7/2002 tarihleri arası sigortalı hizmetlerin tespiti açısından eksik araştırma ve incelemeye dayanması nedeniyle bozulmuştur.

Yargıtay Bozma ilamı sonrası yapılan yargılamada ise; … Vergi Dairesi tarafından, davalıya ait işyerinin 12/12/1998 tarihinden itibaren dava dışı Z… adına kayıtlı iken,  6/8/2001 tarihinde davalıya devredildiği bildirilmiş, … Belediyesi tarafından ise, 23/12/1998 tarihinde Z… adına kayıtlı olan işyeri ruhsatının, 5/6/2003 tarihinde davalı şirket tarafından yenilendiği bildirilmiş olup bu nedenle bir kısım sigortalı çalışma yönünden, husumetin dava dışı Z…'e yöneltilmesi gerekmektedir.Temyiz incelemesi sırasında yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 124/4. maddesine göre  dava dilekçesinde  tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, karşı tarafın rızası aranmaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebileceğinden, dava  dışı Z…'e yöntemince husumetin yöneltilmesi sağlanmalı, her iki işveren arasında işyeri devrine ilişkin yazılı bir anlaşma varsa taraflardan ve verilmiş ise Kurumdan celbedilmeli, devir tarihi kesin olarak saptanmalıdır.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz ardı edilerek eksik araştırma ve inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

              O halde, davalı işveren ve davalı Kurum avukatlarının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

             S O N U Ç:Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalı şirkete iadesine, 06/10/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

       Başkan                         Üye                   Üye                     Üye                       Üye

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA