kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

10.Hukuk Dairesi

Esas                   Karar

2010/3287          2011/13592

KONU: Sporcunun Çalışma Süresinin Tespiti, Taraf İsminin Değiştirilmesi… (6100 s. HMK  124. md)

 

Dava, davalılardan işverene ait spor klübünde profesyonel sporcu olarak geçen sigortalı çalışma sürelerinin tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

     Hükmün, davalıların Avukatları tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi …tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1- Davacı, davalılardan işverene ait … Spor Klübünde, 11.10.1995 – 31.12.1995, 01.05.1996 – 31.05.1996, 10.06.1996 – 14.07.1996 ve 09.10.1996 – 31.05.1997 tarihleri arasında  hizmet sözleşmesine dayalı profesyonel futbolcu olarak çalıştığının tespitini istemiş; Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Davacı ile davalılardan işveren arasında uyuşmazlık konusu dönemleri kapsar profesyonel futbol sözleşmesi bulunmakta ise de; davalılardan işveren, temyiz dilekçesinde; dava dilekçesinin, kendileri ile ilgisi bulunmayan F…’a tebliği usulsüz olup, savunma haklarının kısıtlandığını; Yine, tarafların, 08.06.1996 tarihinde Ankara 3. Noterliğinde feshe ilişkin müşterek düzenledikleri sözleşmenin bulunduğunu; davacının, 09.10.1996 – 31.05.1997 tarihleri arası dönem için, davadışı … Büyükşehir Belediyespor Klübü ile sözleşme yapıp, bu tarihten itibaren anılan davadışı klüpte futbol oynadığını belirtmiştir.

Mahkemece, öncelikle; davalının çalışanı olarak belirtilip, dava dilekçesinin tebliğ edildiği F…’ın, tebligatın yapıldığı tarih itibariyle davalılardan işveren ile ilişkisi ve tebligatın usulüne uygun yapılıp-yapılmadığı araştırılmalı; dava dilekçesinin tebliğinin usulsüz olduğunun anlaşılması durumunda, dava dilekçesi işveren vekiline usulüne uygun olarak tebliğ edilerek, savunması alınıp, sunacağı deliller hep birlikte değerlendirilerek, sonucuna göre karar verilmelidir.

2- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun tarafta iradi değişikliği düzenleyen 124. maddesinde, bir davada taraf değişikliğinin, ancak karşı tarafın açık rızası ile mümkün olduğu; ancak, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebinin, karşı tarafın rızası aranmaksızın hakim tarafından kabul edileceği belirtilmiştir. Davalılardan işveren, davacı ile yapılan sözleşmenin 08.06.1996 tarihinde karşılıklı olarak feshedildiğini, davacının, sonrasında başka bir spor kulübünde futbol oynadığını ileri sürmüş olup; bu konuda, gerekli belgeler celbedilerek, iddia araştırılmalı; davacının, 09.06.1996 tarihi ve sonrasında davalı işveren ile ilişkisinin bulunmadığının anlaşılması durumunda, bu döneme ilişkin olarak, davadışı kulübe husumet yöneltilmesine davalının izin verip-vermediği veya buna ilişkin hatanın maddi bir hatadan veya dürüstlük kuralına aykırılıktan kaynaklanıp-kaynaklanmadığı araştırılıp-tartışılarak; çalışmaların geçtiği belirtilen … Büyükşehir Belediyespor Klübü usulünce davaya katılarak, sunacağı deliller toplanıp, sonucuna göre karar verilmelidir.

Mahkemenin yukarıda açıklanan maddi ve hukuki esaslar doğrultusunda yargılama yaparak elde edilecek sonuca göre karar vermesi gerekirken, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davalılar vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılardan … Spor Kulübü'ne iadesine, 11.10.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

       Başkan                         Üye                   Üye                     Üye                       Üye

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA