kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

4. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2011/11257

KARAR NO  : 2011/10088 

KONU            : Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararından Sonra Yargılama Giderleri… (6100 S. HMK 331. md.)

 

Davacı U… vekili Avukat D… tarafından, davalı M…  ve H… aleyhine 01/02/2011 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; görevsizliğe dair verilen 17/03/2011 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi taraflar vekillerince süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir.

       Yerel mahkemece, mahkemenin görevsizliğine, karar kesinleştiğinde istem halinde dosyanın görevli  Yargıtay 4.Hukuk Dairesine gönderilmesine dair verilen karar, taraflarca temyiz olunmuştur.

       1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 331. maddesinin 2. fıkrasında; “… Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi hâlinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkûm eder.” biçiminde düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır.

       Usul kurallarının yürürlüğe girdiği andan itibaren derhal uygulanacağı bilinen bir hukuk kuralıdır. Şu halde yerel mahkemece, görevsizlik kararı ile birlikte yargılama giderine de karar verilmiş olması doğru değildir. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

       SONUÇ; Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına  05/10/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

      Başkan V.                     Üye                      Üye                    Üye                           Üye 

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA