kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

4. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2011/1572

KARAR NO  : 2011/11220 

KONU            : Davadan Feragat (6100 S. K. 310 vd. maddeleri)

 

Davacı H. T. vekili Avukat B. A. tarafından, davalı A. E. aleyhine 30/06/2009 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 06/05/2010 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, basın yoluyla kişilik haklarına saldırıdan dolayı uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istem reddedilmiş; karar, davacı tarafından temyiz olunmuştur.

Davacı vekili 14.11.2011 günlü dilekçe ile davadan feragat ettiklerini bildirmiş olup vekâletnamesinde davadan feragat konusunda yetkisi bulunmaktadır.

Davaya son veren taraf işlemlerinden olan feragat, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 310 ve devamı maddelerine göre, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabileceği gibi hukuki sonuç doğuracağından feragat nedeniyle yerel mahkemece bir karar verilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 27/10/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Başkan                        Üye                         Üye                        Üye                       Üye

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA