kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi  

ESAS N0 : 2011/9109

KARAR N0 : 2011/13102

KARAR TARİHİ : 22.12.2011

 

KONU : Kat Mülkiyeti Kanunu göre, ortak yere müdahalenin önlenmesi ile muarazanın giderilmesi, otopark kullanım alanını şekli ve tarzının belirlenmesi istemi ve dava karşı davanın da kabul edilmesi. 

ÖZET : Davacının apartman yanında bulunan boş yerin otopark olarak kullanıldığı ancak kat maliki dükkan sahibinin kullanım hakkından fazla araç park etmesi ile müdahalesi nedeniyle, ortak yere müdahalenin önlenmesi ile muarazanın giderilmesi davası açtığı, davalının da otoparkın kullanım şekli ve tarzının mahkemece belirlenmesi için karşı dava açtığı, Mahkemece her iki davanın da kabulüne karar vermiştir. Ana taşınmazın onaylı mimari projesinin getirtilip yerinde uygulanarak, bilirkişi kurulundan ek rapor alınarak karar verilmesi gerekir.  

( Kat Mülkiyeti Kanunu m. 16, 18,19, 42 )  

Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: 

DAVA : Dava ve birleşen dava, ortak yere müdahalenin önlenmesi, otopark kullanımı ile ilgili muarazanın giderilmesi, otoparkın kullanım şekli ve tarzının mahkemece belirlenmesi istemine ilişkin olup, mahkemece davanın ve birleşen davanın kabulüne karar verilmiştir. 

KARAR : Kat Mülkiyeti Yasası'nın 42. maddesi hükmüne göre ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir duruma konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak tüm yenilik ve ilaveler kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine ve diğer kat maliklerini rahatsız etmemek koşulu ile yapılır. Yine Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19.maddesinin ikinci fikrası gereğince kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis yaptıramaz. Kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızasının bulunması halinde yapılacak tesis ve değişikliğin imar mevzuatına aykırı olmamasi veya yazılı rızası bulunmayan kat malikinin bağımsız bölümünü kullanma sını engelleyecek ve Kat Mülkiyeti Yasası'nın 18. maddesi gereğince kat malikini rahatsız edici nitelikte bulunmaması gerekir. Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin, özellikle bilirkişi raporunun incelenmesinde, ana taşınmaza ait belediyece onaylı mimari proje getirtilerek yerinde uygulanmak suretiyle otopark olarak kullanılan dava konusu yerin niteliğinin belirlenmediği, ana taşınmazın bahçesi ya da arsa boşluğu olup olmadığının saptanmadığı görülmüştür.  

Kat Mülkiyeti Yasası'nın 16. maddesine göre, ana taşınmazın ortak yerlerinde tüm kat malikleri arsa payları oranında ortak mülkiyet hükümlerine göre maliktirler. Yukarıda da açıklandığı üzere projesinde boş alan olarak belirtilmiş yerler için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verilmiş bir karar olmadıkça hiç bir kat maliki tarafından araba park yeri olarak kullanılması mümkün olmadığı gibi, bahçe vs. gibi özel amaca tahsisli ortak yerlerin ise tüm kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça otopark olarak kullanılması söz konusu değildir. Mahkemece, ana taşınmazın onaylı mimari projesi getirtilip yerinde uygulanarak yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda bilirkişi kurulundan ek rapor alınıp oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile ortak yerin otopark olarak tahsisine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir. Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 22.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleyen: Önder Ataseven

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA