kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

Y A R G I T A  Y

2.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO:      KARAR NO:

2010/11061        2011/15433

KONU: Karşılıklı Boşanma, Alacak (6100 S. HMK 254-265 maddeleri.)

 

        Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün her iki boşanma davası ile alacak yönünden temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan 11.10.2011 gününde duruşmalı temyiz eden davalı-karşı davacı C... vekillerinden Av. K...ve karşı taraf davacı-karşı davalı F...vekili E...geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1-Davalı-davacı koca  boşanmaya sebep olarak gösterdiği kadının cinsel probleminin tespitine dair Dr. A...(P…)'nın tanık olarak dinlenmesini ve kendisinden tedaviye dair bilgi talep edilmesini istemiş, bu talebinden de açıkça vazgeçmiş değildir. Bu tanık dinlenmeden, tedaviye dair kendisinde bulunan bilgi ve belgelerin getirtilip dosya arasında alınmadan hüküm kurulması savunma hakkını etkilemektedir. O halde, davalı-davacı kocanın tanığı Dr. A...(P…)'nın 6100 s. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 254-265 maddeleri gereğince dinlenerek, ilgili belgelerin getirtilip dosyaya alınması ve toplanan diğer delillerle birlikte değerlendirilip  gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

2-Davacı-davalı kadın, kocasının tekne alımı sırasında kendisine borç olarak verdiği 53.081,00 TL.'nin tahsilini talep etmiş; mahkemece istemin kabulüyle, bu bedelin borç olarak verildiği belirtilerek bu bedelin davalı-davacı kocadan tahsiline karar verilmiştir.  Bu istek, Türk Medeni Kanununun ikinci kitabında yer alan aile hukukuna ilişkin davalardan olmayıp, Borçlar Kanunu ve genel hükümlerden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple, Aile Mahkemesi davaya bakmakla görevli olmayıp, Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir. Görev, kamu düzenine ilişkin olup; mahkemece yargılamanın her aşamasında kendiliğinden gözönünde tutulmalıdır. Mahkemece alacak istemiyle ilgili davanın ayrılarak görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esası hakkında hüküm kurulması da bozmayı gerektirmiştir.

3-Davalı-davacı koca  eşinin işyeri alımı sırasında yapmış olduğu katkı (TMK.md.227) karşılığı 8.000.00 TL.'nin tahsilini talep etmiştir. Bu isteğin esası, eşler arasındaki mal rejiminin sona ermesi durumunda incelenebilir. Tarafların evliliği ve dolayısı ile de aralarındaki edinilmiş mallara katılma rejiminin devam ettiği anlaşıldığından; katkı (değer artış payı) alacağı ile ilgili davanın ayrılarak "tarafların boşanma davalarının bekletici mesele yapılması" gerekirken, bu yön nazara alınmadan yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde karar verilmesi de usul ve yasaya aykırı olmuştur.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 1, 2 ve 3.bentlerde gösterilen nedenlerle BOZULMASINA,bozma sebebine göre de davacı-davalı kadının boşanma davası ile fer'ilerine yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, duruşma için taktir olunan 825.00 TL. vekalet ücretinin F…'dan alınıp C…'a verilmesine, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.11.10.2011 (Salı)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA