kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2009/5489 E.N , 2010/3584 K.N.

İlgili Kavramlar

ETKİN PİŞMANLIK
KAZANÇ MÜSADERESİ
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA
MÜSADERE
YAĞMA

Özet
EL KONULAN MADDİ MENFAATLERİN SUÇUN MAĞDURUNA İADE EDİLEBİLDİĞİ VEYA EDİLEBİLME OLANAĞININ BULUNDUĞU YA DA SUÇUN MAĞDURUNUN BELLİ OLDUĞU DURUMLARDA KAZANÇ MÜSADERESİNE HÜKMEDİLEMEZ.

SUÇA KONU ALTINLAR BOZDURULARAK SATIN ALINAN EŞYALARIN ADLİ EMANETE ALINMASI KARŞISINDA; KISMİ İADE NEDENİYLE YAKINANDAN RIZASI SORULARAK ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI ARAŞTIRILMALIDIR.

YAĞMA SUÇUNUN KONUTTA İŞLENMESİ SUÇUN NİTELİKLİ HALİ OLDUĞUNDAN AYRICA KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA SUÇUNDAN HÜKÜM KURULAMAZ.


İçtihat Metni

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu'nun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Suça konu altınların bozdurulmasından elde edilen para ile satın alınan cep telefonlarının, sanık ve annesinin anlatımlarıyla kendilerinden alınarak adli emanete alındığının anlaşılması karşısında; kısmi iade nedeniyle yakınandan rızası sorularak, 5237 sayılı TCK'nın 168/4. maddesinin uygulama koşullarının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi,

2-5237 sayılı TCY'nin 55. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesinde; "...Bu fıkra hükmüne göre müsadere kararı verilebilmesi için maddi menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi gerekir" hükmüne yer verildiği, bu nedenle, el konulmuş olan maddi menfaatlerin suçun mağduruna iade edilebildiği veya iade edilebilme olanağının bulunduğu ya da suçun mağdurunun
belli olduğu durumlarda kazanç müsaderesine hükmetme olanağının bulunmadığı, bu durumda suçun mağdurunun, "kazanç müsaderesinin konusunu oluşturan değeri", sanıktan talep etme hak ve olanağına sahip olduğu, yakınanı belli olan ve yağma suçunun konusunu oluşturan ziynet eşyalarının toplam tutarının özel hukuk davası yoluyla talep edilebileceği, sanık ve annesinden elde edilen cep telefonlarının yağma suçunun konusunu oluşturan ziynet eşyalarının bozdurulmasından elde edilen para ile alındığı gözetilmeden, 5237 sayılı TCK'nın 55. maddesine yanlış anlam verilerek, telefonların yakınana iadesi yerine müsaderesine karar verilmesi,

3-5237 sayılı Yasa'da yağma eyleminin konutta işlenmesi suçun nitelikli hali olarak düzenlendiğinden, yağma suçunun anılan Yasa'nın 149/1-d maddesi kapsamında gerçekleştirildiği durumda, ayrıca konut dokunulmazlığını bozma suçundan hüküm kurulamayacağının gözetilmemesi

Bozmayı gerektirmiş, sanık Hasan savunmanının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle kısmen istem gibi (BOZULMASINA), 01.04.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA