kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2007/16720 E.N , 2010/313 K.N.

İlgili Kavramlar

MAHSUP
TUTUKLU KALINAN SÜRENİN CEZADAN İNDİRİLMESİ
TUTUKLULUK SÜRESİNİN MAHSUBU

Özet
BİR SUÇTAN TUTUKLU KALINAN SÜRENİN BAŞKA BİR SUÇTAN İNDİRİLMESİNİN, İÇTİMA KURALLARININ ZORUNLU BİR SONUCU OLDUĞU, MAHSUP EDİLECEK TUTUKLULUĞUN CEZA MAHKUMİYETİNİN KESİNLEŞ-MESİNDEN ÖNCE OLMASI YETER VE TEK KOŞUL OLUP, SUÇUN BERAATLE SONUÇLANMASININ DA MAHSUP İŞLEMİNE ENGEL OLMADIĞI GÖZETİL-MELİDİR.


İçtihat Metni

Silahla gasp, müessir fiil ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunla aykırılık suçlarından dolayı (Bakırköy Altıncı Ağır Ceza Mahkemesi)'nin 28.09.2005 tarihli ve 2002/474 esas, 2004/101 sayılı ek kararı ile 8 yıl 4 ay hapis, 1 yıl 18 ay hapis, 10 ay hapis ve 181.7S3.000 Türk Lirası ağır para cezalarına hükümlü Mehmet'in bu cezalarının infazı sırasında, adı geçenin kasten adam öldürmek suçundan halen yargılanmakta olduğu Bakırköy Beşinci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2002/486 esas sayılı dava dosyasında tutuklu kaldığı sürenin infazı devam eden cezasından mahsup edilmesi talebinin reddine dair (Bakırköy Altıncı Ağır Ceza Mahkemesi)'nin 10.10.2006 tarihli ve 2002/474 esas, 2004/101 sayılı kararına karşı vuku bulan itirazın reddine ilişkin (Bakırköy Yedinci Ağır Ceza Mahkemesi)'nin 20.10.2006 tarihli ve 2006/607 müteferrik sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığımın 18.05.2007 gün ve 26009 sayılı kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay C.Başsavcılığı'nın 20.06.2007 gün ve KYB.2007/109856 sayılı ihbar yazısı ile infaz dosyası 05.07.2007 tarihinde Dairemize gönderilmekle incelendi:

Anılan yazıda;

(Dosya kapsamına göre, bir suçtan dolayı tutuklu kalınan sürenin başka bir suçtan indirilmesinin, içtima kurallarının zorunlu bir sonucu olduğu mahsup edilecek tutukluluğun, ceza mahkumiyetinin kesinleşmesinden önce olması yeter ve tek koşul olup, tutukluluğun gerçekleştiği suçun beraatle sonuç-lanmasının da mahsup işlemine engel oluşturmadığı gözetilmeden yazılı şekilde verilen karara itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş olduğundan bahisle 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması) Dairemizden istenilmiştir.

Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Baş-savcılığının ihbar yazısı incelenen dosya içeriğine göre yerinde görüldüğünden kabulü ile Bakırköy Yedinci Ağır Ceza Mahkemesi'nden verilip kesinleşen 20.10.2006 tarih ve 2006/607 müteferrik sayılı kararın 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 20.01.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA