kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2006/14760 E.N , 2007/4720 K.N.

İlgili Kavramlar

DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
YASA YOLU

Özet
Suç tarİhİnde 15-18 yaş sInIrI İçİnde olan sanIk hakkInda 5395 sayIlI Yasa uyarInca verİlen hükmün açIklanmasInIn gerİ bIrakIlmasIna ve denetİmlİ serbestlİk tedbİrİ uygulanmasIna İlİşkİn kararIn temyİzİ mümkün olmayIp, İtİraza tabİdİr.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık İbrahim hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin (Gaziantep Sekizinci Asliye Ceza Mahkeme-
si)'nden verilen 16.11.2005 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığı'ndan iade isteyen 04.07.2006 tarihli tebliğname ile 28.07.2006 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:

Suç tarihinde 15-18 yaş sınırı içerisinde bulunan sanık hakkında 5395 sayılı Yasa'nın 23/1, 2, 4. maddesine göre verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına ilişkin kararın temyiz yeteneği olmadığı, aynı Yasa'nın 23/7. maddesi gözetilerek itiraz yolu açık bulunduğundan, itiraz merciince karar verilmek üzere dosyanın ince-lenmeksizin mahkemesine iadesi için Yargıtay C.Başsavcılığı'na GÖNDERİLMESİNE, 12.04.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA