kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2006/19226 E.N , 2007/4732 K.N.

İlgili Kavramlar

ETKİN PİŞMANLIK
YAĞMA

Özet
YakInanIn İşyerİnden ayrIldIğI sIrada sanIğIn İçerİ gİrİp açIkta olan çantayI aldIğI, yakInanIn dönmesİ üzerİne, yakInanI yere yatIrIp tekmeyle vurduktan sonra çantayI atIp kaçmasI bİçİmİndekİ olayda yağma eylemİnİn tamamlandIğI, ancak çantayI atmasI eylemİnİn İse, etkİn pİşmanlIk olduğu gözetİlmelİdİr.


İçtihat Metni

Yağma suçundan sanık ve tutuklu Murat hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin (Mersin Üçüncü Ağır Ceza Mahke-
mesi)'nden verilen 13.06.2006 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığı'ndan
onama isteyen 26.09.2006 tarihli tebliğname ile 26.10.2006 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu'nun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulun-madığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Yakınanın işyerinden kısa süreliğine ayrılması üzerine, sanığın, işyerine girerek, yakınanın açıkta bulunan çantasını aldığı ve çanta elinde olduğu halde, yakınanın işyerine dönmesi üzerine, yakınanın bağırmasını ve karşı koymasını engellemek için, saldırıp yere yatırarak tekmeyle vurduktan sonra, suça konu çantadan bir şey almadan çantayı atıp kaçması biçiminde oluşan olayda, sanığın suça konu çanta elinde olduğu halde yakınana zor kullanmış olmasına göre yağma eyleminin tamamlandığı, ancak, bu sırada çantayı atması biçimindeki davranışının ise, 5237 sayılı Yasa'nın 168/3. maddesine uyan etkin pişmanlık olduğu gözetilmeden, nitelendirmede yanılgıya düşülerek yazılı biçimde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Murat savunmanının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesi gereğince kazanılmış hakkının ko-runmasına, 10.04.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA