kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2004/5599 E.N , 2007/1098 K.N.

İlgili Kavramlar

YAĞMA
LEHE KANUN UYGULAMASI
DOLAYLI YAĞMA

Özet
SanIğIn eylemİne uyan 765 sayIlI Yasa'nIn 495/2 aracIlIğIyla 497/1. maddesİne göre, hükümden sonra yürürlüğe gİren 5237 saydI Yasa'nIn aynI suça uyan 142/2-b, 86/2-3(b), 35/2 ve 62/1. maddelerİnde öngörülen cezalarIn türü, alt ve üst sInIrlarI bakImIndan sanIk yararIna olmasI karşIsInda yenİden değerlendİrme yapIlmasI gerekİr.


İçtihat Metni

Yağma suçundan sanık Sezai hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin (Bafra Ağır Ceza Mahkemesi)'nden verilen 02.04.2003 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı CBaşsavcılığından bozma isteyen 11.03.2004 tarihli tebliğname ile 05.04.2004 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:

Yakınanın aşamalarda yankesicilik suretiyle parasının çalınması eylemine doğrudan katılan sanığı, para çalındıktan sonra yakaladığında kendisine bıçak çektiğini açıklaması karşısında tebliğnamedeki bozma düşüncesi benimsenmemiş, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu'nun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Sanığın eylemine uyan 765 sayılı TCY'nin 495/2. maddesi aracılığıyla aynı Yasa'nın 497/1 ve 59/2. maddelerine göre, hükümden sonra 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren ve dolaylı yağma suçuna yer vermeyen 5237 sayılı TCY'nin aynı suça uyan 142/2-b, 62/1; 86/2-3(b), 35/2 ve 62/1. maddelerinde öngörülen özgürlüğü bağlayıcı cezanın türü, alt ve üst sınırları bakımından, anılan Yasa'nın 7/2, 5252 sayılı Yasa'nın 9/3. maddeleri ışığında sanık yararına olması ve 5237 sayılı Yasa hükümleri uyarınca yeniden değerlendirme ve uygulama yapılmasında zorunluluk bulunması,
2- 4616 sayılı Yasa'nın 22.12.2000, 4758 sayılı Yasa'nın da 23.05.2002 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi karşısında; 5237 sayılı TCY'nin 142/2-b ve 86/2-3(b) maddelerinde öngörülen özgürlüğü bağlayıcı cezanın üst sınırı, suç tarihinin 23 Nisan 1999'dan önceye ait olması ve sanığa yükletilen suçun Yasa'nın 1. maddesi 5. fıkrasındaki kapsam dışı suçlar içinde yer almaması gözetilerek; 4. fıkrası uyarınca davanın ertelenmesine yer olup olmadığının da değerlendirilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Sezai savunmanının temyiz itirazı ile tebliğnamedeki düşünce bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi (BOZULMASINA), 12.02.2007 gününde oybirliğiyle kanar verildi.


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA