kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2008/1717 E.N , 2008/23551 K.N.

İlgili Kavramlar

YAŞI KÜÇÜK YAKINANA VEKİL ATANMASI
YARGILAMA GİDERİ

Özet
18 YAŞINDAN KÜÇÜK YAKINANA ATANAN ZORUNLU VEKİLİN HER ZAMAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 'NA BAŞVURMA VE ÜCRETİNİ İSTEME HAKKI OLUP, BU BAĞLAMDA ŞAHSİ BİR HAK KAYBININ OLMADIĞI DİKKATE ALINDIĞINDA, ADI GEÇENİN TEMYİZİNDE HUKUKİ YARARI BULUNMAMAKTADIR.


İçtihat Metni

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Katılan Gökhan vekilinin temyizinin yargılama giderine ilişkin olduğu kabul edilerek yapılan temyiz incelemesinde:

5271 sayılı CMK'nın 324/1. maddesinde öngörülen yargılama giderinin neden ibaret olduğunun tanımı ve temyiz edilebileceğine ilişkin yasa kuralı ile aynı Yasa'nın 234/2. maddesindeki "mağdur, onsekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malul olur ve bir vekil de bulunmazsa, istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilir" hükmü uyarınca, 18 yaşından küçük yakınana vekil atanması zorunluluğu nedeniyle Baro tarafından görevlendirilen ve duruşmada hazır bulunup, katılan Gökhan'ı temsil eden zorunlu vekilinin; Ceza Muhakemesi Kanunu Gereği Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmesi ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin "ücretin ödenme usulü" başlıklı 11. maddesindeki: "Müdafi veya vekilin; görevlendirme yazısı, katıldığı soruşturma veya kovuşturma evresine ilişkin tutanağın onaylı örneği, evrakın çok sayıda olması halinde ilk ve son sayfası ve varsa yapmış olduğu zorunlu yol giderlerine ilişkin belge, gider pusulası veya rayice uygun yazılı beyanı ile serbest meslek makbuzunu Biro'ya vermesi üzerine, Baro tarafından bu Yönetmelik ve Tarife hükümlerine göre gerekli incelemeler yapılıp hukuki yardımın yapıldığı Cumhuriyet Başsavcılığı veya mahkemelere göre gruplandınlmış ayrıntılı ödeme listeleri geliş tarihi esas alınmak suretiyle en geç on gün içinde hazırlanır ve ekindeki dayanak belgeler ile birlikte soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilir.

Cumhuriyet Başsavcılığınca listeler ve ekindeki dayanak belgeler incelendikten sonra, müdafi veya vekile ödenmesi gereken Tarife'de yazılı meblağ ile varsa zorunlu yol giderlerini de kapsayan toplam ücret, ödeme emri belgesiyle serbest meslek makbuzunu düzenleyenin bildireceği banka Hesabına ödenir ve yapılan ödemeler yargılama giderlerinin hesabında dikkate alınmak üzere soruşturma ya da kovuşturma dosyalarına bildirilir." hükme göre, ödemeye esas olacak belgelerin sunulmasından sonra, ödeme emrinin soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca, gecikmeksizin düzenleneceği ve hak sahibinin bildireceği banka hesabına Ödenmesinden sonra, yapılan ödemenin yargılama giderinin hesabında dikkate alınmak üzere, soruşturma veya kovuşturma dosyasına bildirileceğine ilişkin hüküm gözetildiğinde, her zaman Cumhuriyet Başsavcılığına başvurma ve ücretini isteme hakkı olup, bu bağlamda şahsi bir hak kaybının mevcut Olmadığı dikkate alındığında, adı geçenin temyizinde hukuki yararı bulunmadığından, bu konudaki isteğinin 5320 sayılı Yasa'nın 8. maddesi aracılığıyla İ412 sayılı CMUK'nın 317. maddesi gereğince REDDİNE,

Sanık savunmanlarının temyizine gelince:

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu'nun takdirine göre, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak;

5237 sayılı Yasa'nın 53/1. maddesinde belirtilen haklardan, aynı maddenin 2. ve 3. fıkraları gözardı edilerek, koşullu salıverilmesine kadar yoksun bırakılmasına karar verilmiş olması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Ahmet savunmanlarının temyiz itirazı tebliğnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmünaçıklanan nedenle (BOZULMASINA), bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi aracılığıyla CMUK'nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, sanık hakkında TCY'nin 53. maddenin uygulanmasına ilişkin hüküm fıkrası çıkartılıp, M53/l-a-b-c-d-e maddesindeki haklarından 53/2. maddesi gereğince, cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, 53/3. maddesi uyarınca, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise koşullu salıverilen sanık hakkında söz konusu yasaklamaların sona erdirilmesine" cümlesinin eklenmesi suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 25.11.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA