kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2006/17492 E.N , 2007/4885 K.N.

İlgili Kavramlar

TEMYİZ TALEBİNİN REDDİ
CUMHURİYET SAVCISININ TEMYİZ YETKİSİ

Özet
Cumhurİyet SavcIsInIn suçun nİtelİk ve sübutuna yönelİk bulunmayan, usule İlİşkİn temyİzİnİn, sanIk hakkInda kamu davasInIn 5395 sayIlI Yasa'nIn 24/2, 5271 sayIlI Yasa ve 5237 sayIlI Yasa uyarInca düşürülmüş olmasIna göre, reddİ gerekİr.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık Güneş hakkında yapılan duruşma sonunda; kamu davasının uzlaşma nedeniyle düşürülmesine İlişkin (Tatvan Asliye Ceza Mahkemesi)'nden verilen 04.05.2006 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi üst Bitlis C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığımdan bozma isteyen 06.09.2006 tarihli tebliğname ile 28.09.2006 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanık yararına hukuki kurallara aykırılığın, sanık aleyhine hükmün bozdurulması için Cumhuriyet Savcısına hak verdirmeyeceğini öngören 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi yollaması ile halen yürürlükte olan 1412 sayılı CMUK'nın 309. maddesi hükmü karşısında; Cumhuriyet Savcısının suçun nitelik ve sübutuna yönelik bulunmayan, usule ilişkin temyizinin; sanık hakkındaki kamu davasının 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 24/2, 5271 sayılı CMK'nın 253, 254 ve 5237 sayılı TCK'nın 73. maddeleri gereğince düşürülmesine karar verilmiş olmasına göre, 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddesi uyarınca tebliğnameye aykırı olarak REDDİNE, 17.04.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA