kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2006/11103 E.N , 2007/6126 K.N.

İlgili Kavramlar

YAĞMA
MALIN DEĞERİNİN AZLIĞI
KENDİNİ SAVUNMAYACAK KİŞİ

Özet
Suç tarİhİnde 13 yaşInda olan yakInanIn beden ve ruh bakImIndan kendİsİnİ savunamayacak durumda olduğuna İlİşkİn kanItlar karar yerİnde gösterİlİp, mahkemenİn gözlemİ de tutanağa yansItIlIp tartIşIlmalIdIr.

5237 sayIlI Yasa'nIn 150/2. maddesİndekİ malIn değerİnİn azlIğI kavramI, yenİ bİr kavram olup, daha çoğunu alabİlme olanağI varken, yalnIzca gereksİnmesİ kadar değer olarak az olan şeyİ alma durumunda, olayIn özellİğİ ve sanIğIn kİşİlİğİ de değerlendİrİlerek gerekçelerİ de açIklanarak uygulanabİlİr.


İçtihat Metni

Yağma suçundan sanık ve tutuklu Ahmet hakkında yapılan duruşma sonunda; 5237 sayılı Yasa'nın 149/1-a-e, 150/2. maddeleri gereğince 9 yıl 4 ay hapis cezası ile mahkumiyetine ilişkin (Mersin Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi)'nden verilen 19.09.2005 tarihli hükmün duruşmalı olarak Yargıtay'ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı CBaşsavcıiığı'ndan onama isteyen 15.05.2006 tarihli tebliğname ile 31.05.2006 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Hükmolunan cezanın süresine göre sanık Ahmet savunmanının duruşmalı inceleme isteminin 5271 sayılı CMK'nın 299/1. maddesi uyarınca REDDİNE,

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu'nun takdirine g öre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1)- Suç tarihinde 13 yaşında olan yakınanın, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olduğuna ilişkin kanıtlar karar yerinde gösterilip, mahkemenin gözlemleri de tutanağa yansıtılıp tartışılmadan, sanık hakkında 5237 sayılı Yasa'nın 149. maddesinin (e) fıkrası ile uygulama yapılması,

2)- 5237 sayılı TCY'nin 150. maddesinin 2. fıkrasındaki "malın değerinin azlığı" kavramının, 765 sayılı TCY'nin 522. maddesindeki hafif ve pek hafif ölçütleriyle, her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlamak dışında benzerliği bulunmadığı, "değerin azlığının 5237 sayılı Yasa'ya özgü, ayrı ve yeni bir kavram olduğu, bunun; daha çoğunu alabilme olanağı varken, yalnızca gereksinmesi kadar (örneğin; birkaç meyve veya ekmek, yiyecek; bir-iki defter, kalem, sigara, bira ve benzeri) değer olarak da az olan şeyi alma durumunda, olayın özelliği ve sanığın kişiliği de değerlendirilerek, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceği gözetilmeden, somut olayda uygulama koşulları da oluşmadığı halde, değer az kabul edilerek hükmolunan cezadan 1/2 oranında indirim yapılması,

3)- 5237 sayılı Yasa'nın 53. maddesinin 1. fıkrası (c) bendinde öngörülen hak yoksunluğuna, aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca koşullu salıverilme tarihine kadar hükmedilebileceğinin nazara alınmaması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Ahmet savunmanının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle teb-liğnameye aykırı olarak (BOZULMASINA), 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesi uyarınca kazanılmış hakkın korunmasına, 17.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA