kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2006/11312 E.N , 2007/6059 K.N.

İlgili Kavramlar

DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ
GÖREVLİ MAHKEME
MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ

Özet
DENETİM SÜRESİNİ BELİRLEME VE GEREKTİĞİNDE UZATMA GÖREVİ, HÜKMÜ VEREN MAHKEMEYE DEĞİL, HÜKÜMLÜNÜN İNFAZ AŞAMASINDAKİ DAVRANIŞLARIM DA DEĞERLENDİREREK KOŞULLU SALIVERME İLE İLGİLİ KARAN VERECEK OLAN MAHKEMEYE AİTTİR.


İçtihat Metni

Yağma suçundan sanık ve tutuklu Hasan hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin (Adana Dördüncü Ağır Ceza Mahke-mesi)'nden verilen 25.01.2006 tarihli hükmün Yargıtay'ca İncelenmesi o yer C.Savcısı ile sanık ve savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen 20.05.2006 tarihli tebliğname ile 09.06.2006 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak, gereği görüşülüp
düşünüldü:

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu'nun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 108. maddesinin (4), (5) ve (6). fıkralarında "Hakim, mükerrir hakkında cezanın infazının tamamlanmasından sonra başlamak ve bir yıldan az olmamak üzere denetim süresi belirler. Tekerrür dolayısıyla belirlenen denetim süresinde, koşullu salıvermeye ilişkin hükümler uygulanır. Hakim, mükerrir hakkında denetim süresinin uzatılmasına karar verebilir." denmiştir. Denetim süresini belirleme ve gerektiğinde uzatma görevi, hükmü veren mahkemeye değil, hükümlünün infaz aşamasındaki davranışlarını da değerlendirerek koşullu salıverme ile ilgili kararı verecek olan mahkemeye aittir. Buna göre hükümlülük kararında mükerrir olan sanık hakkında 5237 sayılı TCY'nin 58/7. maddesi gereğince "mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın İnfazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına" karar verilmesiyle yeti-nilmesi gerekirken, denetimli serbestlik tedbirinin süresinin de belirlenmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Hasan ve savunmanı ile C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK'nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasının denetimli serbestlik uygulanmasına ilişkin bölümünden "5271 sayılı Yasa'nın 108/4. maddesi gereğince takdiren 1 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına" cümlesinin çıkarılması suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

17.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA