kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2008/555 E.N , 2008/12249 K.N.

İlgili Kavramlar

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI SURETİYLE HIRSIZLIK
TEŞEBBÜS
ZORUNLU MÜDAFİ

Özet
BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI SURETİYLE İŞLENEN HIRSIZLIK SUÇUNUN, SANIK TARAFINDAN YAKINANIN HESABINDAN PARANIN BAŞKASI HESABINA HAVALE EDİLMESİ ANINDA TAMAMLANDIĞI GÖZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Sanığın internet bankacılığı hizmetinden yararlanan yakınanın şifresini elde ederek hesap bilgilerine ulaştıktan sonra, G... Bankası G... Şubesi'nde bulunan hesabındaki 5.800 YTL'yi oluşturduğu sahte kimliğe havale çıkarttığı, bu eyleminde sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirmenin söz konusu olmadığı anlaşıldığından; ayrıca 5271 sayılı CMK'nın 06.12.2006 tarih ve 5560 sayılı Yasa ile değişik 150/3 ve 26.12.2006 tarihli Ceza Genel Kurulu'nun 2006/8-317 E. ve 2006/319 sayılı kararına göre, daha önce üst sınırı en az 5 yıl hapis cezasını gerektiren suçlarda zorunlu savunman atanması öngörülmüş iken, değişiklikten sonra bu zorunluluk alt sınırı 5 yıl ve daha fazla ceza gerektiren suçlardan yargılanan sanıklarla sınırlandırıldığı ve sanığa 5271 sayılı Yasa'nın 147, 191. maddelerindeki tüm hakları hatırlatılarak son sözü de sorulduktan sonra hüküm kurulduğu ve böylece savunma hakkı kısıtlanmadığından, tebliğnamedeki bozma isteyen düşünce benimsenmemiş; 24.07.2007 tarihli oturumda sanığın okunan nüfus kaydının kendisine ait olduğunu söylemesi karşısında, 97068 sicil numaralı yazman tarafından Mernis üzerinden çıkartılan sanığın nüfus kayıt örneğinin yerinde imzalanması ve hak yoksunlukların seçimlik olmaması nedeniyle 5237 sayılı Yasa'nın 53. maddesinin 1. fıkrasındaki c-d ve e bentlerinin de mahkumiyetin kanuni sonucu olarak infaz aşamasında uygulanması olanaklı görülmüş; bilişim sisteminin kullanılması suretiyle işlenen hırsızlık suçunun, sanık tarafından yakınanın hesabından paranın başkası adına havale edilmesi anında tamamlandığı göze-tilmeyerek, eylemin kalkışma aşamasında kaldığının kabul edilmesi, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre sanık Orhan savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve yasaya uygun bulunan hükmün tebliğnameye aykırı olarak (ONANMASINA), 02.06.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA