kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2006/10869 E.N , 2007/4798 K.N.

İlgili Kavramlar

HIRSIZLIK
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ

Özet
SUÇUN KONUTTA İŞLENMİŞ OLMASINA GÖRE, EYLEMİN 5237 SAYILI YASA'NM 142/1-B MADDESİNDE TANIMLANAN SUÇU OLUŞTURDUĞU GÖZETİLMELİDİR.

SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINI BİTİRMEMİŞ SANIK HAKKINDA HÜK-MOLUNAN KISA SÜRELİ ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZANIN 5237 SAYILI YASA'NM 50/3. MADDESİ UYARINCA SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞU GÖZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık Ayhan hakkında yapılan duruşma sonunda; 5237 sayılı Yasa'nm 141/1, 143, 31/3, 62, 51/1. maddeleri gereğince 7 ay 6 gün hapis cezası ile mahkumiyetine ilişkin (Nevşehir İkinci Asliye Ceza Mahkemesi)'nden verilen 24.02.2006 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen 15.05.2006 tarihli tebliğname ile 31.05.2006 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosya ve duruşma tutanaktan içeriğine, toplanıp karar yerinde tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmamış;
Hüküm tarihinde yürürlükte olan 765 sayılı TCK ile daha sonra 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK'nın hükümlerinin ayrı ayrı ve bir bütün halinde olaya uygulanması sonucunda 5237 sayılı Yasa ile yapılan uygulamanın sanık yararına olduğu anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.
Ancak;

1) Suçun konutta işlenmiş olmasına göre, eylemin 5237 sayılı Yasa'nın 142/i-b maddesinde tanımlanan suçu oluşturduğu gözetilmeden, nitelendirmede yanılgıya düşülerek yazılı şekilde uygulama yapılması,

2) Sanığın yaşı nedeniyle, 5237 sayılı Yasa'nın 31/3. maddesi uyannca İndirim yapılırken, suç tarihinin, anılan maddenin, 5377 sayılı Yasa'nın 5. maddesiyle 29.06.2005 tarihînde yapılan değişiklik tarihinden önce olmasına göre, 1/2 oranında indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,

3) Suç tarihinde 18 yaşını bitirmemiş olan sanık hakkında, hükmolunan kısa süreli özgürlüğü bağlayıcı cezanın, 5237 sayılı Yasa'nın 50/3. maddesi uyannca, aynı maddenin 1. fıkrasındaki öngörülen para cezasına veya tedbirlerden bîrine çevrilmesinin zorunlu olduğunun gözetilmemesi,

4) Hüküm tarihinden Önce yürürlüğe giren; 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu yönünden değerlendirme yapılması gerektiğinin düşünülmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Ayhan savunmanının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesi gereğince kazanılmış hakkının korunmasına, 17.04.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA