kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2006/2711 E.N , 2007/4728 K.N.

İlgili Kavramlar

NİTELİKLİ YAĞMA

Özet
SANIKLARIN GECELEYİN YAKINANIN İŞYERİNE GELİP SİLAH ZORUYLA HUKUKİ DEĞERE SAHİP SENET İMZALATIP ALIKOYDUKLARI, ERTESİ GÜN PARA VE KONTÖR GETİRMESİ İÇİN YAKINANI BIRAKTIKLARI, KOLLUK TARAFINDAN SERİ NUMARALAN ALINMIŞ PARALARI VERDİKTEN SONRA, HÜKÜMLÜNÜN GÖZCÜLÜK YAPARKEN, ÖLEN SANIĞIN İSE PARAYI SAKLARKEN YAKALANDIĞI, SENEDİN DE ÖLEN SANIĞIN ÜZERİNDE ÇIKTIĞI ANLAŞILAN OLAYDA YAĞMA SUÇUNUN TAMAMLANDIĞI, DİĞER SANIĞIN DA EYLEMLERE KATILMASININ BİR BÜTÜN OLARAK NİTELİKLİ YAĞMA SUÇUNU OLUŞTURDUĞU G&ZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan hükümlü Uğur hakkında verilen mahkumiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra 5237 sayılı TCK'nın lehe hükümlerinin uygulanması talep edilmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; önceki hükmün aynen infazına ilişkin (İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi)'nden verilen 04.08.2005 tarihli kararın Yargıtay'ca incelenmesi hükümlü tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığı'ndan onama isteyen 05.02.2006 tarihli tebliğname ile 15.02.2006 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu'nun takdirine göre, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Kovuşturma evresinde ölen K.Göksenin ve hükümlülerden Remzi'nİn saat 12:00 sıralarında silah tehdidiyle İnternet kafeye getirip hükümlüler Uğur ve Bülent'le birlikte alıkoydukları yakınan Zaferin özgürlüğünü kısıtlamak suretiyle silahla tehdit edip hukuki değer taşıyan 5 miiyar lira tutarında senet imzalatarak alıkoyma eylemlerini sürdürdükleri, adt geçen yakınanı ertesi gün 100.000.000 lira para, iki adet 250lik cep telefonu kontörü getirmesini isteyerek saat 21:00 sıralarında serbest bıraktıkları, anılan yakınanın başvuruda bulunduğu kolluk tarafından seri numaraları saptanan 100.000.000 lira parayı alan yakınanın kolluk gözetiminde Önceki alıkonulduğu İnternet kafeye giderek bu parayı K.Göksenin'e verdikten sonra anılan işyerine giren kolluk görevlilerinin hükümlü Uğur'u kapıda gözcülük yaparken, suça konu parayı ise ".Gökseninl vantilatörün arkasına saklarken yakaladığının, suça konu senedin de bu kişinin üst aramasında ele geçirildiğinin anlaşılması karşısında; hukuki değer taşıyan 5 milyar lira tutarında senedin imzalatılıp alınmasıyla yağma suçunun tamamlandığı ve hükümlü Uğur'un senet imzalatılması ve 100.000.000 lira para, iki adet 2501ik cep telefonu kontörü istenmesi eylemlerine katılmasının bir bütün olarak 5237 sayılı TCY'nin 149/l-(a)-(c)-(d) maddesine uyan nitelikli yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, senedin alınması eylemi tehdit, 100.000.000 lira para, İki adet 250lik cep telefonu kontörü istenmesi eyleminin ise yağmaya kalkışma olarak nitelendirilip, koşullan da bulunmadığı halde yağma suçundan kurulan hükümde 5237 sayılı TCY'nin 35/2. maddesiyle uygulama yapılması,

2- 5237 sayılı TCY'nin 150. maddesinin 2. fıkrasındaki "malın değerinin azlığı" kavramının, 765 sayılı TCY'nin 522. maddesindeki hafif ve pek hafif ölçütleriyle, her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlanmak dışında benzerliği bulunmadığı, "değerin azlığı"nm 5237 sayılı Yasa'ya özgü ayn ve yeni bir kavram olduğu, bunun; daha çoğunu alabilme olanağı varken, yalnızca gereksinmesi kadar (örneğin; birkaç meyve veya ekmek, yiyecek; bir-iki defter, kalem, sigara, bira ve benzeri) değer olarak da az olan şeyi alma durumunda, olayın özelliği ve sanığın kişiliği de değerlendirilerek, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceği gözetilmeden, koşullan oluşmadığı halde aynı Yasa'nın 150/2. maddesiyle cezalardan ayn ayrı indirim yapılması,

3- Zorla alıkonularak silah tehdidiyle 5.000.000.000 lira değerindeki senedi imzalayan yakınan Zaferin ertesi gün 100.000.000 lira para ve 50 kontör getirmesi için serbest bırakıldığının anlaşılması karşısında; koşulları oluşmadığı halde 5237 sayılı TCY'nİn 110/1. maddesiyle uygulama yapılması,

4- Dairemizin 14.04.2005 gün ve 1515-3405 sayılı kararıyla onanarak kesinleşen İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi'nin 05.11.2004 gün ve 2004/237-2004/328 sayılı İlamıyla; yağma suçundan hükmolunan 3 yıl 4 ay ağır hapis, tehdit suçundan hükmolunan 6 ay hapis, alıkoyma suçundan hükmolunan 4 yıl ağır hapis ve 594.154.000 lira ağır para cezalarının miktar bakımından kazanılmış hak oluşturduğu, uyarlama amaçlı yasanın yanlış yorumlanması sure tiyle infaz aşamasındaki lehe uygulamaların ise kazanılmış hak oluştur' mayacağı gözetilerek, hükümlü Uğur hakkında; nitelikli yağma suçu nedeniyle 5237 sayılı TCY'nin 149/l-(a)-(c)-(d), özgürlüğünü kısıtlama suçu bakımından ise 109/2-3-(a)-(b) maddeleri uyarınca uygulama yapılarak ortaya çıkan sonuç cezaların onanarak kesinleşen önceki hükümdeki bulunan sonuç cezalarla karşılaşünlması, buna göre lehe yasanın belirlenmesi gerekirken yazılı biçimde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, hükümlü Uğur savunmanının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 09.04.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA