kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2004/6843 E.N , 2006/3652 K.N.

İlgili Kavramlar

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK
HİZMET SEBEBİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK

Özet
HASTANEDE ARŞİV GÖREVLİSİ VE HASTA BAKICISI OLAN SANIK İLE AYNI HASTANEDE TEDAVİ GÖREN YAKMAN ARASINDA HİZMET İLİŞKİSİ BULUNMADIĞI GİBİ, YAKINANIN DÖNER SERMAYEYE YATIRMASI GEREKEN PARAYI SANIĞIN ALMASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ DE OLMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, EYLEM, 765 SAYILI TCK'NM 508. MADDESİNDEKİ SUÇU OLUŞTURUR.


İçtihat Metni

Sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından sanık Yaşar hakkında yapılan duruşma sonunda; sahtecilik suçundan beraatine, dolandırıcılık eylemi güveni kötüye kullanmak niteliğinde kabul edildiğinden bu suçtan TCK'nm 510, 522, 647 sayılı Yasa'nın 6. maddeleri gereğince l sene 3 ay hapis cezası ile mahkumiyetine ilişkin (Ankara Sekizinci Ağır Ceza Mahkemesi)'nden verilen 25.11.2002 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık savunmanı ile katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen 24.05.2004 tarihli tebliğname ile 15.06.2004 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Güveni kötüye kullanma suçundan doğrudan zarar görmeyen yakınan G... Üniversitesi Rektörlüğü'nün katılan olmaya hak ve yetkisi bulunmadığı gözetilmeden, yasaya aykırı olarak verilen katılma kararı, hükmü temyize yetki vermeyeceğinden, adı geçen Kurum vekilinin temyiz inceleme isteğinin 5320 sayılı Yasa'nın 8. maddesi aracılığıyla CMUK'nın 317. maddesi gereğince isteme aykırı olarak (REDDİNE),

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, kararın dayandığı gerekçeye ve takdire göre, katılan G... Üniversitesi Rektörlüğü vekilinin, sanık hakkında

sahtecilik suçundan kurulan beraat kararına yönelik temyiz itirazı yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun ve takdire dayalı bulunan hükmün tebliğname gibi (ONANMASINA),

Sanığın güveni kötüye kullanmak suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarına gelince;

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu'nun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Hastanede arşiv görevlisi ve hasta bakıcısı olarak çalışmakta olan sanık ile aynı hastanede tedavi olan yakınan arasında hizmet ilişkisi olmadığı gibi, yakınanın döner sermayeye yatırması gereken parayı, sanığın kabul edip almasında görevli ve yetkili de olmadığının dosya içeriğinden anlaşılması karşısında, eylemine uyan 765 sayılı TCK'nm 508. maddesi yerine aynı Yasa'nın 510. maddesiyle uygulama yapılması,

2- 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY'nin 7/2 ve 5252 sayılı TCK'nm Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Yasa'nın 9/3. maddeleriyle Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu'nun 23.02.1938 günlü 1937/23-1938/9 sayılı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 25.05.1999 günlü 133/142 sayılı kararları ışığında; sanık hakkında 765 sayılı TCK'nm 508, 522/1, 647 sayılı Yasa'nın 6. maddeleriyle hükümden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY'nin aynı suça uyan 155/1, 51. maddelerinin ayrı ayrı ve bir bütün olarak uygulanması sonucunda, 765 sayılı Yasa hükümlerinin sanık lehine olduğunun gözetilmesi
zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Yaşar savunmanının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 11.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA