kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2005/10849 E.N , 2005/8074 K.N.

İlgili Kavramlar

DEĞER AZLIĞI
YAĞMA

Özet
5237 SAYILI YASA'NIN 150/2. MADDESİNDEKİ "MALIN DEĞERİNİN AZLIĞI" KAVRAMININ, 765 SAYILI YASA'NIN 522. MADDESİNDEKİ ÖLÇÜTLERLE BENZERLİĞİ BULUNMAMAKTADIR. BU DÜZENLEME 5237 SAYILI YASAYA ÖZGÜ YENİ BİR KAVRAM OLUP, DAHA ÇOĞUNU ALMA OLANAĞI VARKEN, YALNIZCA GEREKSİNİMİ KADAR VE DEĞER OLARAK DA AZ OLAN ŞEYİ ALMA DURUMUNDA; OLAYIN ÖZELLİĞİ VE SANIĞIN KİŞİLİĞİ DE DEĞERLENDİRİLEREK, YASAL VE YETERLİ GEREKÇELERİN AÇIKLANARAK UYGULANABİLECEĞİ BİR DÜZENLEMEDİR.

YAĞMA SUÇUNUN 5237 SAYILI YASA'NIN 14911. MADDESİNİN HEM (A), HEM DE (H) BENTLERİNE AYKIRI, GECELEYİN VE SİLAHLA İŞLENDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN, AYNI YASANIN 61. MADDESİ UYARINCA TEMEL CEZA BELİRLENİRKEN BUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR.


İçtihat Metni

Yağma suçundan sanık ve tutuklu Yaşar hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkûmiyetine ilişkin (Beyoğlu Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 23.06.2005 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen 09.08.2005 tarihli tebliğname ile 17.08.2005 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Yağma suçunun 5237 sayılı TCY'nın 149. maddesinin 1. fıkrasının hem (a) ve hem de (h) bentlerine aykırı biçimde; geceleyin ve silahla işlendiği, bu nedenle aynı Yasanın 61. maddesi uyarınca temel ceza belirlenirken bunların değerlendirilmesi gerektiğinin düşünülmemesi;

5237 sayılı TCY'nın 150. maddesinin 2. fıkrasındaki "malın değerinin azlığı" kavramının, 765 sayılı TCY'nın 522. maddesindeki hafif ve pek hafif ölçütleriyle, her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlanmak dışında benzerliği bulunmadığı, "değerin azlığı"nın 5237 sayılı Yasaya özgü ayrı ve yeni bir kavram olduğu, bunun; daha çoğunu alabilme olanağı varken, yalnızca gereksinmesi kadar (örneğin; birkaç meyve veya ekmek, yiyecek; bir-iki defter, kalem, sigara, bira ve benzeri) değer olarak da az olan şeyi alma durumunda, olayın özelliği Ve sanığın kişiliği de değerlendirilerek, yasal ve yeterli gerekçeleri açıklanarak uygulanabileceği gözetilmeden, yakınandan yağmalanan cep telefonunun değeri 85 milyon lira da az olmadığı halde, cezasından indirim yapılması; karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hâkimler Kurulunun takdirine göre, sanık Yaşar savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle eleştiriler dışında usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğname gibi (ONANMASINA), 22.09.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA