kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2003/14065 E.N , 2005/2099 K.N.

İlgili Kavramlar

TEBLİGAT
YALAN BEYANDA BULUNMA

Özet
GÖREV YAPTIĞI İLDEN BAŞKA İLE ATANAN KAMU GÖREVLİSİNE KENDİSİ VE AİLE BİREYLERİ İÇİN YOL GİDERLERİ ÖDENMESİ, ATAMAYI YAPAN KURUM YÖNÜNDEN ZORUNLU OLUP AİLE BİREYLERİNİ ATANAN KİŞİNİN ATANDIĞI YERE GÖTÜRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR.

SANIĞIN EMEKLİ OLDUĞU BİLDİRİLDİĞİ HALDE İLGİLİ KURUMLARDAN ADRESİ SORULMASI YERİNE, TEBLİGAT YASASI'NIN 35. MADDESİ GEREĞİ TEBLİGAT YAPILMASI HUKUKA AYKIRIDIR.


İçtihat Metni

Yalan beyanda bulunmak suçundan sanık Nasır hakkında yapılan duruşma sonunda; TCK.nun 343/1., 59., 647 sayılı Kanunun 4-6. maddeleri gereğince mahkumiyetine ilişkin (Nevşehir Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 14.02.2002 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından ret isteyen tebliğname ile 04.12.2003 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

30.04.2002 günlü tebligata; Diyarbakır T... Müdürlüğü, Personel Şube Müdürlüğünce verilen yanıtta, sanığın emekli olduğu bildirildiği halde, T... Genel Müdürlüğü ve E... S... Genel Müdürlüğünden adresi sorulup tebligat yapılması gerekirken, Diyarbakır Bölge Baş Müdürlüğüne Tebligat Yasa-sı'nın 35. maddesi uyarınca yapılan tebligat hukuka aykırı ve temyiz başvurusunun öğrenme üzerine ve süresinde olduğu anlaşıldığından, hükmün esasının incelenmesinde;

Görev yaptığı ilden bir başka ile atanan kamu görevlisine kendisi ve aile bireyleri için yol giderleri ödenmesi, atamayı yapan Kurum yönünden zorunlu olup, atananın aile bireylerini atandığı yere götürmekle yükümlülüğü bulunmadığı gözetilmeden, yasal öğeleri oluşmayan suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkûmiyet hükmü kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Nasır'ın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 03.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA