kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2005/10068 E.N , 2005/7180 K.N.

İlgili Kavramlar

TEMYİZ
YAĞMA SUÇU
YASA YOLUNA BAŞVURU HAKKINDAN ÖNCEDEN VAZGEÇMEMEK

Özet
5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ YASASINDA, YASA YOLUNA BAŞVURU HAKKINDAN ÖNCEDEN VAZGEÇME KABUL EDİLMEMİŞ, AYNI YASANIN 266. MADDESİNİN 1. FIKRASIYLA YALNIZCA YASA YOLUNA BAŞVURULDUKTAN SONRA, BU KONUDA KARAR VERİLİNCEYE KADAR GERİ ALMAYA OLANAK SAĞLAYAN BİR DÜZENLEMEYE YER VERİLMİŞ OLDUĞUNDAN SANIĞIN YÜZÜNE KARŞI AÇIKLANAN HÜKÜMLE İLGİLİ OLARAK VERDİĞİ DİLEKÇESİNDEKİ "CEZANIN ONAYLANMASI, TEMYİZ EDİLMEMESİ İSTEDİĞİ"NE İLİŞKİN BİLDİRİMİNİN HUKUKEN SONUÇ DOĞURMA YETENEĞİ BULUNMADIĞINDAN, SAVUNMANININ YASAL SÜREDEKİ TEMYİZ BAŞVURUSU VE SANIĞIN BUNUNLA UYUMLU AÇIKLAMASI KARŞISINDA HÜKMÜN ESASTAN İNCELENMESİ GEREKİR.


İçtihat Metni

Yağma suçundan sanık ve tutuklu Ö. hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin B.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 2.6.2005 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 25.7.2005 tarihli tebliğname ile 1.8.2005 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Yasasında, yasa yoluna başvuru hakkından önceden vazgeçme kabul edilmemiş, aynı Yasanın 266. maddesinin 1. fıkrasıyla yalnızca yasa yoluna başvurulduktan sonra, bu konuda karar verilinceye kadar geri almaya olanak sağlayan bir düzenlemeye yer verilmiş olduğundan; sanığın 2.6.2005 günü yüzüne karşı açıklanan hükümle ilgili olarak verdiği 3.6.2005 günlü dilekçesindeki "cezanın onaylanması, temyiz edilmemesi istediği"ne ilişkin bildiriminin hukuken sonuç doğurma yeteneği bulunmadığından, savunmanının yasal süredeki 9.6.2005 günlü temyiz başvurusu ve sanığın bununla uyumlu 14.6.2005 günlü açıklaması karşısında hükmün esastan yapılan incelenmesinde;

Suça konu cep telefonunun Mahkemece kabul edilen değeri olan 230.796.610 lira 5237 Sayılı TCK.nun 150/2. maddesi anlamında az olmadığı halde, anılan madde uyarınca hükmolunan cezadan indirim yapılması karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış; dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Hükmolunan cezadan değer azlığı nedeniyle indirim yapılması sırasında uygulama maddesinin gösterilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Ö. savunmanının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle istem gibi BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 Sayılı Yasanın 8. maddesi aracılığıyla CMUK.nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hükmün değer azlığı ile ilgili bölümüne "5237 sayılı TCY.nın 150/2. maddesine göre" sözcüklerinin eklenmesi suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 9.9.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA