kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2002/22570 E.N , 2004/3472 K.N.

İlgili Kavramlar

DOLANDIRICILIK
SAHTECİLİK

Özet
SANIĞIN SUÇA KONU SENETLERE KARŞILIK KATILAN BANKADAN KREDİ ALMIŞ OLDUĞUNUN ANLAŞILMIŞ OLMASI KARSISINDA EYLEM TCK'NIN 504/1'MADDESİNDE YAZILI SUÇU OLUŞTURUR.

SUÇA KONU SENETLERİN DÜZENLEME TARİHİNİN SONRADAN ATILDIĞI VE ÖZEL BELGE NİTELİĞİNDE OLDUĞUNUN KABULÜ KARŞISINDA, EYLEM BİR BÜTÜN OLARAK DOLANDIRICILIK SUÇUNU OLUŞTURUR.


İçtihat Metni

Sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından san.k Erol hakkında yapılan duruşma sonunda: TCK.nun 345, 80, 59, 503/1, 80, 59, 71, 75/2. maddeleri gereğince mahkumiyetine ilişkin (Ankara Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 5.12.2001 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş "olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından onama isteyen 21.11.2002 tarihli tebliğname ile 10.12.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanık hakkında dolandırıcılık suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;

Sanığın suça konu sahte karşılık katılan bankadan kredi almış olduğunun anlaşılmış olması karşısında TCK.nun 504/1. maddesi yerine 503/1. maddesi ile hüküm kurulması karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış,

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 4806 sayılı Yasa ile TCK.nun 30. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca para cezalarında bin liranın artıklarının hesaba katılamayacağının gözetilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Erol savunmanının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden CMUK'nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak sanığa sonuçta hükmolunan 675.833.333 lira ağır para cezasının 675.833.000 liraya indirilmesi suretiyle eleştiri dışında diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün (DÜZELTİLEREK ONANMASINA),

Sahtecilik suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesine gelince; Suça konu senetlerin düzenleme tarihlerinin sonradan atıldığının ve özel belge niteliğinde olduklarının oluşa uygun kabul edilmiş olması karşısında; eylemin bir bütün olarak TCK.nun 79. maddesi yollaması ile dolandırıcılık suçunu oluşturduğu gözetilmeden sanığın ayrıca özel belgede sahtecilik suçundan da hükümlendirilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Erol savunmanın, temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 25.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA