kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

İçtihatları Birleştirme BGK 1958/19 E, 1960/6 K.

"İçtihat Metni"

DAVA : 5/6/1957 tarih ve 12 E. 21 K. sayılı Tevhidi içtihat Kararının gerekçesiyle hüküm fıkrası arasında mübayenet mevcut olduğundan bahisle bu mübayenetin tavzih yoluyla izalesi izmir Hazine vekili Emel Ünen tarafından talep edilmesi üzerine Temyiz Mahkemesi Birinci Reislik Makamınca iş .Tevhidi içtihat Büyük Heyetine tevdi edilmiş olduğundan tavzihi istenen içtihadı birleştirme kararı incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Kararın mucip sebepleri arasında kendi kusuru ile okuldan ihraç edilen veya muhik bir sebep olmaksızın okulu terk eyleyen öğrencilerle tahsillerini ihmal ettikten sonra kendi kusurları yüzünden hizmetten ihraç olunan veya haklı sebep mevcut olmaksızın hizmeti terk edenlerin durumları münakaşa edilmiş ve böylece bu dört halden her biri ayrı ayrı birer temerrüt hali olarak nazara alınmıştır. Kararın hüküm fıkrasında da mucip sebebe uygun olarak bu hallerden herhangi birinin tahakkuku faize mebde olarak kabul edilmiş ve, bu maksatla hüküm fıkrasında : ( Mükellefiyetin ihlal kılındığı veya öğrencinin okul ve hizmetten ilişiğinin kesildiği ) ibaresi kullanılmak suretiyle bu dört halden herbiri ayrı ayrı faiz mebdeleri olarak kabul edilmiştir. Şöyleki ( Mükellefiyeti ihlal, kılındığı ) tabiriyle ( Kendi kusuru ile hizmetten ihraç veya haklı sebep olmaksızın hizmeti terk ) halleri kast edilmiş olduğu gibi ( öğrencinin okul veya hizmetten ilişiğinin kesildiği ) tabiriyle de diğer iki hal açıkça ifade olunmuştur. Ancak tavzihi istenen kararda: ( Mükellefiyetin ihlal kılındığı veya öğrencinin okul ve hizmetten ilişiğinin kesildiği ) cümlesi içinde bulunan ( veya ) kelimenin bir daktilo hatası olarak ( yani ) şeklinde yazılmış olduğu anlaşılmış ve bu yanlışlık kararda bir vuzuhsuzluk ve müphemiyet amili olmuştur :

Bu sebeple tavzihi istenen 5/6/1957 tarih 12 E. 21 K. sayılı içtihadı birleştirme kararının hüküm fıkrası kısmındaki ( Mükellefiyetin ihlal kılındığı yani öğrencinin okul ve hizmetten ilişiğinin kesildiği ) ibaresi içinde bulunan ( yani ) kelimesinin ( veya ) olarak tashihine ve böylece kararın tavzihine, 2/3/1960 tarihinde ittifakla karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA