kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

İçtihatları Birleştirme BGK 1954/27 E, 1955/3 K.

"Özet"

İSTEĞE BAĞLI ARTIRMAYA KATILIP PEY SÜREN VE DAHA SONRA ARTIRMADAN ÇEKİLEN PAYDAŞIN BU ÇEKİLMESİ ŞUF'A HAKKINDAN FERAGATI KAPSAMAZ. PAYDAŞ İHALE İLE TAŞINMAZI SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI ŞUF'A HAKKINI KULLANABİLİR.

"İçtihat Metni"

29/11/1939 g. ve E. 1938/17 K. 1939/57 s. Yg. İçt. Bir. K.

01/11/1944 g. ve E. 1944/9 K. 1944/30 s. Yg. İçt. Bir. K.

03/04/1946 g. ve E. 1944/39 K. 1946/7 s. Yg. İçt. Bir. K.

11/06/1947 g. ve E. 1947/5 K. 1947/18 s. Yg. İçt. Bir. K.

16/05/1951 g. ve E. 1949/6, 9 K. 1951/3 s. Yg. İçt. Bir. K.

27/03/1957 g. ve E. 1956/12 K. 1957/2 s. Yg. İçt. Bir. K.

Temyiz Mahkemesi Birinci Hukuk Dairesinin 24/11/1937 tarih ve 1015 esas, 2360 karar sayılı ve Altıncı Hukuk Dairesinin 22/06/1954 tarih ve 2622 esas, 3301 karar sayılı kararları arasındaki mübayenetin halli gerekli görülmesine mebri toplanan Tevhidi İçtihat Hukuk Kısmı Umumi Heyetinde keyfiyet müzakere olundu:

Birinci Hukuk Dairesi İlamına nazaran; ihtiyari müzayede ile satılığa çıkarılan gayrimenkulun şayi hissesine müzayede sırasında diğer hissedarın pey sürmesinin ve bilahare müzayededen çekilmesinin şufa hakkını iskat etmiyeceği içtihat edilmiş olduğu halde Altıncı Hukuk Dairesi ilamiyle: (Müzayedeye çıkarılan şayi gayrimenkul hissesini satın almak için pey süren hissedar vekilinin 13.700 liradan keffiyet ettiğini bildirerek müzayede kaimesini imza eylemesinin bu hisseyi satın alan şahsa karşı şufa hakkından feragati tazammun ettiği) içtihat edilmiş olduğundan iki ilam arasındaki mübayenet açıktır.

Bir gayrimenkulun şayi hissesinin aleni müzayede ile satılığa çıkarılması halinde, şayi hissedarlardan her birinin müzayedeye iştirak ederek satılığa arzedilen hisseyi satın almak hakkını haiz bulundukları gibi bu yola baş vurmıyarak müzayededen satın alan üçüncü şahsa karşı şufa hakkını kullanmak suretiyle de o hisseyi elde etmek salahiyetini haizdirler. Hissedarın müzayedeye iştirak etmesi, şufa hakkını kullanması demek olmayıp bilakis satılığa arzedilen hisseyi müzayede neticesinde taayyün edecek bedelle satın almak istemesidir. Muayyen bir hadden sonra hissedarın müzayededen çekilmesi de şufa hakkının istimalinden feragat olmayıp fiatı daha fazla yükseltmemek müzayede neticesini beklemek hususundaki kasdı ifade eder. Müzayededen çekilen hissedarın bu yoldaki irade tezahüründe şufa hakkından feragat kaselinin da mündemiç olduğu manası çıkarılamaz. Diğer cihetden bir haktan feragat bahis mevzuu olunca feragat beyanının veya izhar edilen zımni feragat iradesinin hukuki netice husule getirmesi için bu beyan veya zımni iradenin borçluya, hadisede şufa mükelefine (meşfuunaleyhe) tevcih edilmiş olması şarttır. Çünki feragat beyanı tekemmülü vusule bağlı beyanlardandır. Ve bu kabil beyanlar mahiyetleri icabı diğer tarafa tevcih edilmiş olmadıkça hüküm ifade etmezler. Müzayedeye iştirak eden hissedarın müzayededen «l çektiğine dair müzayede kaimesini imza etmesi suretindeki beyan şufa mükellefine karşı değil müzayede memuruna karşı tevcih edilmiş bir beyandır. Bu itibarla feragatin hukuki neticesini husule getirmesi için hukuken vücudu lazım olan şart tahakkuk etmemiştir. Bu sebeple Temyiz Mahkemesi Altıncı Hukuk Dairesinin içtihadı isabetli bulunmamaktadır.

Netice: İhtiyari müzayede ile satışa çıkarılan bir gayrimenkulun şayi hissesini satın almak için o gayrimenkulun şayi hissedarının müzayedeye iştirak ederek pey sürmesi ve bilahare müzayededen çekilmesi şufa hakkından feragati tazammun etmeyip bu hissedarın şayi hisseyi müzayede neticesinde yapılan ihale ile satın alan üçüncü şahsa karşı şufa hakkım kullanabileceğine ve Birinci Hukuk Dairesinin bu yoldaki içtihadının isabetli bulunduğuna 09/03/1955 tarihinde yapılan ilk müzakerede reylerin üçte ikiyi geçen ekseriyetle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA