kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

İçtihatları Birleştirme BGK 1953/4 E, 1954/14 K.

"Özet"

DAVA DİLEKÇESİNİN YASAL NOKSANLAR BULUNMASI NEDENİYLE GEÇERSİZ SAYILMASI (İPTALİ) HALİNDE, DAVALI YARARINA AVUKATLIK ÜCRETİ TAKDİR OLUNAMAZ.

"İçtihat Metni"

25/04/1945 g. ve E. 1943/21, 1944/7 K. 1945/9 s. Yg. İçt. Bir. K.

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ifadesiyle Adliye Vekaletinden vürud eden 07/04/1953 tarihli tezkereye ilişik Maliye Vekaletinin 27/03/1953 tarihli yazısında, Temyiz Mahkemesi Dördüncü Hukuk Dairesince ittihaz olunan 12/06/1952 tarih ve 4111/3036 sayılı kararla, dava dilekçesinin tanziminde kanuni noksanlar bulunmasından dolayı iptal kararı verildiği surette, davalı lehine vekalet ücreti taktiri icap etmiyeceği yolunda içtihat edildiği halde, Altıncı Hukuk Dairesi 10/11/1952 tarih ve 1322 E. 1810 K. sayılı karariyle aksi içtihatta bulunduğundan bahisle aynı mesele hakkında iki daire arasında husule gelen içtihat ihtilafının birleştirilmesi istenilmekle sözü geçen daire ilamları okunup keyfiyet Hukuk Kısmı Umumi Heyetinde müzakere edildikten sonra gereği düşünüldü:

Dosyada mevcut ilamlar münderecatına göre, her iki hususi daire arasındaki ihtilafın mevzuu; Dava dilekçesinin tanziminde kanuni noksanlar bulunması sebebiyle, dava arzuhali iptal edildiği takdirde davalı lehine vekalet ücreti hükmolunması icap edip etmiyeceği hususuna taalluk eylemektedir.

Davalının usulü dairesinde vaki itirazı üzerine mahkemece dava arzuhalinin tanziminde kanuni noksanlar bulunmasından dolayı iptal kararı verilirse, davacının on gün içinde yeniden arzuhal tanzim ve itasına mecbur olduğu ve karar tarihinden itibaren on gün içinde yeniden arzuhal verilmemesi halinde davanın ikame edilmemiş addolunacağı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 193 üncü maddesi hükmü iktizasındandır. Bu madde hükmüne göre davacı iptal kararından sonra müddetinde yeniden dava arzuhali vermişse dava devam edecektir. Zikredilen Usul Kanununun 417 inci maddesi, kanunen muasarrah olan hallerden maadasında masarifi muhakemenin aleyhinde hüküm verilen taraftan istifa olunmasını amir olup vekalet ücreti masarifi muhakemeden madut bulunmasına ve iptal kararı ise davacı aleyhine verilmiş bir hüküm mahiyetini ihtiva etmemesine nazaran bu safhada, davalı lehine vekalet ücreti takdir ve hükmedilmesi mezkur 417 inci madde hükmüne tevafuk edemez. İptal karariyle beraber davalı lehine vekalet ücreti hükmedilmemesi halinde davalının vekalet ücreti, istemek hakkı da münselip olmuş değildir. Çünki; Müddetinde yeniden dava arzuhali verilmemesinden ötürü mahkemece davanın ikame edilmemiş addine karar verildiği zaman, yeniden dava arzuhali verilmiş ise esas hükmün südurunda davalı lehine vekalet ücreti taktir ve hükmolunabileceği gibi sözü geçen kanunun 425 inci maddesi, iki taraftan birinin vefatı, davanın terki gibi bir sebeple hükme iktiran etmiyen davalara müteallik muhakeme masraflarının tahkikat Hakimi tarafından takdir ve hükmolunacağını mutazammın bulunduğundan davacı, davayı terketmişse davalının 425 inci madde hükmünden istifade edeceği de aşikardır.

Bu sebeplere binaen dava arzuhalinin tanziminde kanuni noksanlar bulunduğundan dolayı verilen iptal kararı münasebetiyle davalı lehine mahkemece vekalet ücreti takdir ve hükmedilmesi icap etmiyeceğine ilk toplantıda üçte iki ekseriyet hasıl olmadığından müteakip toplantıda 14/04/1954 tarihinde mutlak ekseriyetle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA