kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2002/6260 E., 2002/6846 K.

HALKI IRK VE BÖLGE FARKLILIĞI GÖZETEREK DÜŞMANLIĞA AÇIKÇA TAHRİK ETMEK

LEHE KANUN UYGULAMASI

YARGILAMANIN YENİLENMESİ

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
Sekizinci Ceza Dairesi
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO : 2002/ 6260
KARAR NO : 2002/ 6846
TEBLİĞNAME NO: 8/2002-65300

Basın yoluyla halkı, sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek düşmanlığa tahrik etmekten sanık Mehmet’in yargılamanın yenilenmesi yoluyla yeniden yapılan yargılanması sonunda; TCK.nun 312/2. maddesinde 4744 Sayılı Yasa ile yapılan değişiklik 9.5.2000 tarih 1999/183 esas, 2000/66 karar sayılı Mehmet hakkında verilen hükmün iptali ile müsnet suçtan beraatine dair (ANKARA) 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 11.4.2002 gün ve 183 esas, 148 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 28.5.2002 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü;
Yargılamanın yenilenmesinin koşulları CMUK.nun 327. maddesinde tek tek belirlenmiş olup anılan maddenin 5. bendindeki “yeni vakıalar” kavramının, yasa değişikliğini kapsamayacağı gözetilmeden, bu hususun yargılamanın yenilenmesi nedeni olarak kabul edilmesinin, madde metnine ve yasa koyucunun iradesine aykırı olacağı gözönüne alınarak, TCK.nun 312. maddesinde 4744 Sayılı Kanunun 2. maddesiyle yapılan değişiklik sonucu suçun unsurları yeniden düzenlediğinden; TCK.nun 2/2. madde ve fıkrasındaki “Bir cürüm veya kabahatin işlendiği zamanın kanunu ile sonradan neşrolunan kanun hükümleri birbirinden farklı ise failin lehinde olan kanun tatbik ve infaz olunur” hükmü uyarınca söz konusu değişikliğin, hükmün zat ve mahiyetini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, daha önce verilip kesinleşen ve infaz aşamasında olan mahkumiyet hükmü ile ilgili olarak yapılan duruşmalı incelemede yasal değişikliğe göre suçun unsurları itibariyle oluşup-oluşmadığı konusunda yeniden değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerektiği halde, CMUK.nun 327. maddesinin 5. bendi yanlış yorumlanarak bu değişiklik yargılamanın yenilenmesi nedeni olarak kabul edilip eylemin yeni durum karşısında suç oluşturup-oluşturmayacağı da irdelenip değerlendirilmeden yazılı biçimde beraat hükmü kurulması,
Bozmayı gerektirmiş C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görül-
müş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı kısmen istem gibi (BOZULMA-SINA), 11.6.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA