kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2001/11824 E., 2001/12834 K.

HUKUKİ KESİNTİ

MÜHÜR BOZMA SUÇU

MÜTESELSİL SUÇ

 

 

“ÖZET”

MÜTESELSİL SUÇLARDA İDDİANAMENİN DÜZENLENME TARİHİ İLE HUKUKİ KESİNTİ OLUŞMAKTA VE TESELSÜL SONA ERMEKTEDİR. İDDİANAME DÜZENLENMEDEN ÖNCE İŞLENEN EYLEMLER ARASINDA TESELSÜL BULUNABİLİR İSE DE, DAVA AÇILDIKTAN SONRA İŞLENEN SUÇLAR AYRI VE BAĞIMSIZ SUÇ NİTELİĞİNDE KABUL EDİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; müteselsil suçlarda iddianamenin düzenlenme tarihi ile hukuki kesinti oluşmakta ve teselsül sona ermektedir. İddianame düzenlenmeden önce işlenen eylemler arasında teselsül bulunabilir ise de, dava açıldıktan sonra işlenen suçlar ayrı ve bağımsız suç niteliğinde kabul edilmelidir. Suça konu olayda, birleştirilen 5 ayrı dava bulunmakta ve bunlardan 21.6.1999 günlü iddianameden önce işlenen 31.5.1999 ve 17.6.1999 tarihli eylemler ile 3.3.2000 günlü iddianameden önce işlenen 19.1.2000 ve 9.2.2000 tarihli eylemlerin kendi aralarında müteselsil nitelikte iki ayrı suç oluşturdukları, 21.9.1999 tarihli iddianameye konu edilen 9.8.1999 tarihli eylemin ise ayrı bir suç teşkil edeceği, bu durumda sanığın TCY.nın 274/1, 80 (iki kez) ve 274/1.maddeleri ile toplam üç ayrı suçtan cezalandırılması gerektiği gözetilmeden tüm eylemler müteselsilen işlenen tek suç kabul edilerek TCY.nın 274/1, 80.maddeleri ile hüküm kurulması,

Yasaya aykırı ve sanık A….. Özcan’ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 23.10.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA