kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2002/1217 E., 2002/2116 K.

ALACAĞIN TAHSİLİ

“İçtihat Metni”

T.C
YARGITAY
Onbirinci Ceza Dairesi

E:2002/1217
K:2002/2116
T:11/2001023738
K.15.3.2002

Emniyeti suistimal suçundan sanık Emrullah’ın yapılan yargılanması sonunda: TCK. nun 108. maddesi gereğince kamu davasının ortadan kaldırılmasına dair İZMİR 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 20.12.2000 gün ve 2000/491 Esas, 2000/1316 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen 8.2.2002 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:
Suça konu, 10.12.1997 keşide tarihli çek bedelinin süresinde ödenmemesi nedeniyle sanık tarafından 6.1.1998 tarihinde icra takibine başvurulduğu, aynı zamanda karşılıksız çek keşide etmek suçundan da şikayetçi hakkında kamu davası açıldığı, icra takibi ve ceza davasının devam ettiği aşamada alacağın tahsil edilmesi üzerine sanığın 9.6.1999 günlü dilekçe ile ceza dosyasındaki şikayetinden vazgeçtiği ancak icra takibinin sürdürüldüğü, en son 14.2.2000 tarihinde haciz işlerinin gerçekleştirildiği, TCK. nun 509. maddesinde yer alan “bedelsiz kalmış senedi kullanma” tabirinin, başlamış olan takibin senet bedelsiz kaldıktan sonra sürdürülmesi halini de kapsadığı, şikayetçinin takibe devam edildiğinden haciz yapılması üzerine haberdar olduğu ve buna göre de şikayetin yasal süresi içersinde yapıldığı gözetilip toplanan deliller değerlendirilerek sonucuna göre hukuki durumun tayin ve takdiri yerine senedin bedelsiz kaldığı tarih, suç tarihi olarak kabul edilmek suretiyle şikayetin süresinden sonra yapıldığından bahisle davanın ortadan kaldırılmasına karar verilmesi,
Kanuna aykırı, müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı CMUK’nun 32l nci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 15.3.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA