kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2002/10998 E., 2003/1783 K.

    HIRSIZLIK

HIRSIZLIK MALINI BİLEREK SAKLAMAK

“İçtihat Metni”

T.C.
YARGITAY
Onbirinci Ceza Dairesi

Esas : 2002/10998
Karar : 2003/1783
Tebliğname : 11/2001151610
YARGITAY İLAMI
Hırsızlık suçundan sanıklar Celal , Turan ve Halit ‘in yapılan yargılanmaları sonunda: TCK. nun 491/ilk, 522, 65 ve 81/1-3. maddeleri gereğince sanık Celal ‘ın 8 ay, sanıklar Halit ve Turan ‘in 4’er ay 1’er gün hapis cezasıyla mahkümiyetlerine dair N Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 6.6.2001 gün ve 1999/506 Esas, 2001/275 Karar Sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen 18.9.2002 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:
Toplanan deliller karar yerinde incelenip sanık Celal ‘ın suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı artırıcı sebebin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosya içeriğine göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık vekilinin bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,
Sanıklar Turan ve Halit hakkındaki hükmün temyizine gelince;
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya içeriğine göre sanıklar vekilinin bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:
1-Oluşa uygun kabule göre suçun işlenmesine gerek doğrudan gerekse fer’an katıldıklarını dair kesin delil bulunmayan ve çalındıktan sonra getirilen hayvanları saklayıp satan sanıkların eyleminin TCK. nun 512. maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
2-Sanık Halit hakkında aynı tür suçtan N Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 24.2.1987 gün ve 143/96 sayılı mahkumiyet hükmünün bihakkın tahliye tarihinin 19.1.1998 olduğu ve TCY. nın 81. maddesinde yazılı süre içersinde davaya konu suçun işlenmesi nedeniyle özel tekerrür hükmünün uygulanması gerekirken ceza zamanaşımı süresinin dolduğundan bahisle sanığın diğer cezası gözetilerek genel tekerrür hükmünün uygulanması,
Yasaya aykırı, sanıklar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı kısmen istem gibi CMUK. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ceza miktarı itibariyle sanıkların kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 16.4.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA